Model 3.22c - Beleidsconclusies

Voor dit onderdeel is geen standaardmodel voorgeschreven.

TOELICHTING

 • Het beleidsartikel bevat een paragraaf beleidsconclusies waarin een oordeel wordt gegeven over de uitvoering van het beleid in het afgelopen jaar. Deze conclusie wordt gebaseerd op de beschikbare bronnen met beleidsinformatie (interne en externe). Deze kunnen bestaan uit: indicatoren, kengetallen, evaluaties, maar ook uit monitors en voortgangsrapportages die het afgelopen jaar aan de Tweede Kamer zijn gestuurd. Invulling van model 3.21a en model 3.45 leidt na invulling tot belangrijke overzichten van relevante beleidsinformatie (inclusief eventuele leer- en verbeterpunten). De belangrijkste hiervan worden zo mogelijk beschikbaar gesteld als open data en aangegeven met een hyperlink in de tekst, zodat de lezer zichzelf een oordeel kan vormen. (Zie logistieke aanwijzingen, onderdeel hyperlinks).

 • De conclusie geeft een antwoord op de vragen:

  • Zijn met het beleid en de bijbehorende uitgaven het afgelopen jaar de beoogde resultaten/prestaties gerealiseerd?

  • Op welke punten bleven beleidsresultaten het afgelopen jaar achter ten opzichte van de verwachting?

  • Op welke punten overtroffen beleidsresultaten het afgelopen jaar de verwachtingen?

  • Is er een noodzaak tot aanpassing of bijstelling aan het licht gekomen en zo ja, wat is hiermee gedaan?

 • Een goede beleidsconclusie is beknopt en concluderend en is zo nodig ook kritisch en stellig.

 • De beleidsconclusie blikt terug op resultaten en kijkt niet vooruit naar nieuwe beleidsinitiatieven. Dit laatste kan alleen als dit initiatief duidelijk volgt uit de conclusie.

 • Deze paragraaf vormt een uitwerking van de motie Vendrik, TK 2001-2002, 28 380, nr. 81.

Informatieve tekst

Hieronder enkele goede voorbeelden uit het jaarverslag 2014:

"Op een aantal terreinen werpen de inspanningen van betrokkenen al vruchten af, zoals opleidingen die hun aanbod aantrekkelijker maken voor specifieke doelgroepen en meer scholen die startende leraren begeleiden. Op andere punten is de realisatie minder dan verwacht en zijn extra inspanningen nodig. Voorbeeld hiervan is het aantal leraren dat zich registreert in het register. Zie voor verdere informatie over de resultaten en de oorzaken, de voortgangsrapportage van de Lerarenagenda, zoals die in oktober 2014 aan de Tweede Kamer is aangeboden".

"Het op dit artikel uitgevoerde beleid, en de bijbehorende resultaten waren het afgelopen jaar conform de verwachtingen zoals opgenomen in de begroting en voor de gemiddelde eindcijfers op Nederlands, Engels en Wiskunde boven verwachting, gezien de streefwaardes. Er zijn geen grote afwijkingen of een noodzaak tot bijstelling aan het licht gekomen …".

"De uitvoering van de digitalisering van het visumaanvraagproces is vertraagd. De reden hiervoor is dat de ontwikkeling van een applicatie geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd en daarom de samenwerking in dit project met de betreffende leverancier is beëindigd. Alternatieve mogelijkheden worden momenteel in kaart gebracht …".