Model 3.25 - Bijlage: Verantwoording EU-middelen in gedeeld beheer

EU Landbouwfondsen

Op basis van de ter beschikking staande informatie en met inachtneming van hetgeen na punt 3 vermeld wordt, wordt geconstateerd dat inzake het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) over het begrotingsjaar 16 oktober (jaar) tot en met 15 oktober (jaar):

 • de door Nederland opgezette systemen en daarin vervatte maatregelen voor het beheer en de controle van de gelden naar behoren hebben gefunctioneerd;

 • de verantwoording in de context van bovengenoemde informatie volledig, nauwkeurig en waarachtig is;

 • de uitgaven en die ter vergoeding bij de Europese Commissie zijn ingediend (€(bedrag)) in alle materiële opzichten wettig en regelmatig zijn.

« eventuele voorbehouden ELGF en/of ELFPO»

Bovenstaande constateringen en eventuele punten van voorbehoud zijn beperkt tot zaken van materieel belang en vloeien direct voort uit audits en laten onverlet inherente interpretatie van Europese regelgeving. Bekende onderzoeken en/of correctievoorstellen in verband met de goedkeuring van de ingediende rekeningen door de Europese Commissie, worden verantwoord in de toelichting.

Bovenstaande constateringen en eventuele punten van voorbehoud zijn beperkt tot zaken van materieel belang en vloeien direct voort uit audits en laten onverlet inherente interpretatie van Europese regelgeving.

Toelichting

Verklaring betaalorgaan Het betaalorgaan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft bij de over het begrotingsjaar 16 oktober (jaar) tot en met 15 oktober (jaar) bij de Europese Commissie ingediende rekeningen verklaard dat deze een waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig beeld geven en dat de beheers- en controlesystemen een redelijke zekerheid bieden dat de onderliggende transacties wettig en regelmatig zijn.

(Wanneer significante fouten zijn geconstateerd bij de controles door het betaalorgaan worden deze onder dit kopje beschreven)

Rapportage certificerende instantie De ADR heeft, in de functie van certificerende instantie, geoordeeld dat;

 • de bij de Europese Commissie ingediende rekeningen voor het begrotingsjaar 16 oktober (jaar) tot en met 15 oktober (jaar) in elk materieel opzicht een waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig beeld geven van de aan het ELGF en ELFPO in rekening gebrachte totale netto-uitgaven,

 • uit de vaststelling of het betaalorgaan aan de accreditatiecriteria voldoet, blijkt dat de interne controleprocedures van het betaalorgaan naar behoren hebben gefunctioneerd voor het ELGF en ELFPO,

 • de uitgaven die ter vergoeding bij de Europese Commissie zijn ingediend in het kader van het ELGF en ELFPO, in alle materiële opzichten wettig en regelmatig zijn.

Tevens is op basis van ons onderzoek niets onder onze aandacht gekomen op grond waarvan twijfel is gerezen over de beweringen in de beheersverklaring. (Aanbevelingen uit het certificerend auditrapport of wanneer significante fouten zijn geconstateerd bij de controles door de certificerende instantie worden deze onder dit kopje beschreven)

Bekende lopende onderzoeken en/of correctievoorstellen door de Europese Commissie, Europese Rekenkamer en OLAF

De Europese Commissie bepaalt uiteindelijk de EU-conformiteit van de nationale implementatie en uitvoering van EU-regelgeving. De Europese Commissie kan financiële correcties opleggen als zij concludeert dat EU-regelgeving niet op de juiste wijze door de lidstaat is geïnterpreteerd en/of uitgevoerd. Het antifraude-DG van de Europese Commissie (OLAF) kan onderzoeken starten naar vermoedens van onregelmatigheden, waaronder vermoeden van fraude met EU-subsidies.

(Indien van toepassing wordt hier een toelichting opgenomen van lopende OLAF onderzoeken)

(Indien van toepassing hier een uitwerking opnemen van lopende onderzoeken door de Europese Commissie waarvoor (nog) geen correctievoorstel is ontvangen))

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling/Europees Sociaal Fonds+Europees Fonds voor Meest Behoeftigen/ Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij

Op basis van de informatie uit de verklaringen en rapporten van de managementautoriteit, certificeringsautoriteit en auditautoriteit en alle overige informatie en met inachtneming van hetgeen na punt 3 vermeld wordt, wordt geconstateerd dat inzake het (EFRO/ESF+EFMB/EFMZV) over de periode 1 juli (jaar) tot en met 30 juni (jaar):

 • de door Nederland opgezette systemen en daarin vervatte maatregelen voor het beheer en de controle van de gelden naar behoren hebben gefunctioneerd;

 • de jaarrekening van de Certificeringsautoriteit, in de context van bovengenoemde informatie volledig, nauwkeurig en waarachtig is;

 • de uitgaven die ter vergoeding bij de Europese Commissie zijn ingediend (per saldo € (bedrag), aandeel overheidsuitgaven € (bedrag), aandeel (fonds) € (bedrag)) in alle materiële opzichten wettig en regelmatig zijn.

« eventuele voorbehouden»

Bovenstaande constateringen en eventuele punten van voorbehoud zijn beperkt tot zaken van materieel belang en vloeien direct voort uit audits en laten onverlet inherente interpretatie van Europese regelgeving. De bekende onderzoeken en/of correctievoorstellen in verband met de goedkeuring van de ingediende rekeningen door de Europese Commissie zijn opgenomen in de toelichting.

Toelichting

Verklaring Certificeringsautoriteit

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft, in de functie van Certificeringsautoriteit, verklaard dat de jaarrekening volledig, nauwkeurig en waarachtig is, dat de in de jaarrekening opgenomen uitgaven in overeenstemming zijn met het toepasselijke recht en zijn gedaan voor concrete acties die zijn geselecteerd aan de hand van de voor het operationeel programma geldende criteria en dat de bepalingen van de fondsspecifieke verordeningen in acht zijn genomen.

(Wanneer significante fouten zijn geconstateerd bij de controles door de Certificeringsautoriteit worden deze onder dit kopje beschreven)

Rapportages Auditautoriteit

De Auditdienst Rijk heeft, in de functie van Auditautoriteit, geoordeeld dat het toegepaste beheers- en controlesysteem naar behoren functioneert, de jaarrekening een getrouw beeld geeft, en de uitgaven in de jaarrekening wettig en regelmatig zijn. Tevens worden de beweringen in de beheersverklaring van de managementautoriteit door de uitgevoerde auditwerkzaamheden niet in twijfel worden getrokken.

(Wanneer significante fouten zijn geconstateerd bij de controles door de auditautoriteit worden deze onder dit kopje beschreven, dat wil zeggen bij de systeemaudits een score van 3 of 4 voor het systeem, en bij projectaudits een foutpercentage groter dan 2%)

Beheersverklaring Managementautoriteit

De Managementautoriteit (fonds) heeft verklaard dat de informatie in de jaarrekening (jaar) naar behoren wordt weergegeven. Dit betekent dat de uitgaven die in de jaarrekening zijn opgenomen, zijn gebruikt voor het beoogde doel, zoals gedefinieerd in onderhevige verordening en overeenkomstig zijn met het beginsel van goed financieel beheer en het beheers- en controlesysteem de nodige garanties biedt met betrekking tot de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen, in overeenstemming met het toepasselijke recht.

Bekende lopende onderzoeken en/of correctievoorstellen (Europese Commissie, Europese Rekenkamer, OLAF)

De Europese Commissie bepaalt uiteindelijk de EU-conformiteit van de nationale implementatie en uitvoering van EU-regelgeving. De Europese Commissie kan financiële correcties opleggen als zij concludeert dat EU-regelgeving niet op de juiste wijze door de lidstaat is geïnterpreteerd en/of uitgevoerd. Het antifraude-DG van de Europese Commissie (OLAF) kan onderzoeken starten naar onregelmatigheden, waaronder vermoedens van fraude met EU-subsidies.

(Indien van toepassing hier een uitwerking opnemen van de lopende onderzoeken door de Europese Commissie waarvoor (nog) geen correctievoorstel is ontvangen (inclusief lopende OLAF-onderzoeken))

AMIF en ISF

Asiel, Migratie en Integratie Fonds en het Fonds voor Interne Veiligheid.

Op basis van de ter beschikking staande informatie uit de verklaringen en rapporten van de verantwoordelijke autoriteit en auditautoriteit en alle overige informatie en met inachtneming van hetgeen na punt 3 vermeld wordt, wordt geconstateerd dat inzake het programma Asiel, Migratie en Integratie Fonds over de periode 16 oktober (jaar) tot en met 15 oktober (jaar) en het Fonds voor Interne Veiligheid over de periode 16 oktober (jaar) tot en met 15 oktober (jaar):

 • de door Nederland opgezette systemen en daarin vervatte maatregelen voor het beheer en de controle van de gelden naar behoren hebben gefunctioneerd;

 • de jaarrekening van de Verantwoordelijke autoriteit, in de context van bovengenoemde informatie volledig, nauwkeurig en waarachtig is;

 • de totale subsidiabele kosten tot een bedrag van: € (bedrag) (aandeel AMIF €(bedrag)) en (bedrag) (aandeel ISF € (bedrag)) op de bij de Europese Commissie ingediende rekeningen (ontvangsten en uitgaven), in alle materiële opzichten wettig en regelmatig zijn.

« eventuele voorbehouden»

Bovenstaande constateringen en eventuele punten van voorbehoud in deze verklaring zijn beperkt tot zaken van materieel belang en vloeien direct voort uit audits en laten onverlet inherente interpretatie van Europese regelgeving. De bekende onderzoeken en/of correctievoorstellen in verband met de goedkeuring van de ingediende rekeningen door de Europese Commissie zijn opgenomen in de toelichting.

Toelichting

AMIF en ISFDe Auditdienst Rijk heeft, in de functie van Auditautoriteit (AA), geoordeeld dat de toegepaste beheers- en controlesystemen naar behoren functioneren, de jaarrekeningen een getrouw beeld geven en de uitgaven waarvoor bij de Europese Commissie om vergoeding is gevraagd wettig en regelmatig zijn. Tevens worden de beweringen in de beheersverklaringen van de Verantwoordelijke Autoriteit door de uitgevoerde auditwerkzaamheden niet in twijfel getrokken.

(Wanneer significante fouten zijn geconstateerd bij de controles door de auditautoriteit worden deze onder dit kopje beschreven, dat wil zeggen bij de systeemaudits een score van 3 of 4 voor het systeem, en bij projectaudits een foutpercentage groter dan 2%)

Beheersverklaringen Verantwoordelijke Autoriteit

AMIFDe directeur Directie Regie Migratieketen heeft verklaard dat de informatie in de jaarrekening naar behoren wordt weergegeven, volledig en accuraat is, de uitgaven van de Unie gebruikt zijn voor het beoogde doel in overeenstemming met het nationaal programma en overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer en dat het beheers- en controlesysteem dat voor het nationaal programma is opgezet naar behoren heeft gefunctioneerd tijdens het in aanmerking genomen begrotingsjaar en de nodige garanties heeft geboden met betrekking tot de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen, in overeenstemming met het toepasselijke recht.

Naast de in de hoofdtekst genoemde subsidiabele kosten heeft de Verantwoordelijke Autoriteit conform de regelgeving in het betreffende begrotingsjaar ook voorschotten gedeclareerd bij de Europese Commissie voor een bedrag van (bedrag).

ISFDe directeur Directie Regie Migratieketen heeft verklaard dat de informatie in de jaarrekening naar behoren wordt weergegeven, volledig en accuraat is, de uitgaven van de Unie gebruikt zijn voor het beoogde doel in overeenstemming met het nationaal programma en overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer en dat het beheers- en controlesysteem dat voor het nationaal programma is opgezet naar behoren heeft gefunctioneerd tijdens het in aanmerking genomen begrotingsjaar en de nodige garanties heeft geboden met betrekking tot de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen, in overeenstemming met het toepasselijke recht.

Naast de in de hoofdtekst genoemde subsidiabele kosten heeft de Verantwoordelijke Autoriteit conform de regelgeving in het betreffende begrotingsjaar ook voorschotten gedeclareerd bij de Europese Commissie voor een bedrag van (bedrag).

Bekende lopende onderzoeken of correctievoorstellen door de Europese Commissie, Europese Rekenkamer en OLAF

De Europese Commissie bepaalt uiteindelijk de EU-conformiteit van de nationale implementatie en uitvoering van EU-regelgeving. De bevestigingen in deze verklaring laten daarom onverlet inherente interpretatie van Europese regelgeving door de Europese Commissie. Het antifraude-DG van de Europese Commissie (OLAF) kan onderzoeken starten naar vermoedens van onregelmatigheden, waaronder vermoeden van fraude met EU-subsidies.

(Indien van toepassing hier een uitwerking opnemen van lopende OLAF onderzoeken en/of een uitwerking van lopende onderzoeken door de EC waarvoor (nog) geen correctievoorstel is ontvangen)

TOELICHTING OP DE BIJLAGE

Inhoud van de bijlage

De informatie uit de bijlage Verantwoording Europese middelen in gedeeld beheer betreft niet-financiële informatie die in het jaarverslag door de controlerende instantie wordt gecontroleerd op de totstandkoming.

Verhouding tot het Financieel Jaarverslag Rijk (FJR)

Bovenstaande modelteksten vormen de basis voor de EU-bijlage waarin de Europese middelen in gedeeld beheer verantwoord worden. De bijlage wordt alleen opgemaakt door de departementen die Europese fondsen beheren. Het Ministerie van Financiën gebruikt de informatie uit de bijlage om een jaarlijkse overzicht in het Financieel Jaarverslag Rijk (FJR) op te stellen. In overleg met het Ministerie van Financiën kan door departementen worden afgeweken van de letterlijke tekst. Hiervan kan sprake zijn in situaties waarin:

 • het oordeel over het financieel beheerssysteem en/of de rechtmatigheid van transacties op eindbegunstigden niveau niet positief is en/of;

 • er sprake is van bijzonderheden en/of wijzigingen met betrekking tot regelgeving of financieel beheer van het relevante EU fonds in gedeeld beheer.

De in de EU-bijlage te rapporteren aandachtspunten worden gewogen op basis van het relevant departementaal wegingskader.

Tijdsplanning

Voor het opnemen van de bijlage geldt in beginsel de reguliere tijdsplanning van de RBV. De informatie waarop deze bijlage is gebaseerd, is echter vanaf 15 februari beschikbaar. Dit is de deadline voor indiening van de jaarstukken bij de Europese Commissie. Het concept van de EU-verantwoording wordt zo spoedig mogelijk na 15 februari, met als streefdatum 21 februari, opgemaakt. Het kan voorkomen dat de informatie later dan beschikbaar wordt, wanneer de lidstaat (i.c. Nederland) uitstel vraagt bij de Europese Commissie voor de indiening van de jaarstukken. In dit geval is de streefdatum van 21 februari niet haalbaar en is het voor het departement toegestaan de verantwoording later dan 21 februari op te nemen in het jaarverslag. De definitieve deadline voor de bijlage is de MR-versie van het jaarverslag op 15 maart.