Model 3.31a - Saldibalans begrotingsfonds per 31 december

Saldibalans begrotingsfonds per 31 december 20.. van het Ministerie van ... (...) (bedragen x € 1.000)

Activa

Passiva

 

31-12-t

31-12-(t-1)

 

31-12-t

31-12-(t-1)

 

Intra-comptabele posten

      

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

  

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

  

1a)

Nadelig saldo begrotingsfonds voorgaand jaar

  

2a)

Batig saldo begrotingsfonds voorgaand jaar

  

3)

Liquide middelen

      

4)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

  

4a)

Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

  

5)

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

  

5a)

Begrotingsreserves

  

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

  

7)

Schulden buiten begrotingsverband

  

8)

Kas-transverschillen

      

Subtotaal intra-comptabel

  

Subtotaal intra-comptabel

  

Extra-comptabele posten

     

9)

Openstaande rechten

  

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

  

10)

Vorderingen

  

10a)

Tegenrekening vorderingen

  

11a)

Tegenrekening schulden

  

11)

Schulden

  

12)

Voorschotten

  

12a)

Tegenrekening voorschotten

  

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

  

13)

Garantieverplichtingen

  

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

  

14)

Andere verplichtingen

  

15)

Deelnemingen

  

15a)

Tegenrekening deelnemingen

  

Subtotaal extra-comptabel

  

Subtotaal extra-comptabel

  

Totaal

  

Totaal

  

TOELICHTING

  • Dit model is van toepassing voor de saldibalans per 31 december van een begrotingsfonds.

  • Voor de invulinstructie en de toelichting op de balansposten 1 tot en met 15 wordt verwezen naar de toelichting bij model 3.31.

  • Als aparte (intra-comptabele) post in de saldibalans van een begrotingsfonds dient (indien van toepassing) het voor/nadelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1) inzichtelijk te worden gemaakt. Een voordelig saldo dient te worden verantwoord onder de ontvangsten als post 2a en een nadelig saldo wordt verantwoord onder de uitgaven als post 1a. Dit eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1) dient aan te sluiten met het saldo in de verantwoordingsstaat begrotingsfonds (zie model 3.30b).