Model 3.32 - Samenvattende verantwoordingsstaat baten-lastenagentschap

Alleen indien de reguliere rapporteringstolerantie wordt gehanteerd:

Samenvattende verantwoordingsstaat 20.. inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van ... (...) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie t-1

Baten-lastenagentschap..........

    
     

Totale baten

    

Totale lasten

    

Saldo van baten en lasten

    
     

Totale kapitaaluitgaven

    

Totale kapitaalontvangsten

    
     
     
     

Model (indien naar de reguliere rapporteringstolerantie ook de aanvullende rapporteringstolerantie is toegepast):

    

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie t-1

Baten-lastenagentschap..........

    
     

Totale baten

    

Totale lasten

    

Saldo van baten en lasten

    
     

Totale kapitaalontvangsten

    

Totale kapitaaluitgaven

    

Balanstotaal

nvt

 

nvt

 
1

Stand inclusief amendementen, moties, NvW en ISB

Samenvattende verantwoordingsstaat 20.. inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van ... (...) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie t-1

Baten-lastenagentschap..........

    
     

Totale baten

    

Totale lasten

    

Saldo van baten en lasten

    
     

Totale kapitaalontvangsten

    

Totale kapitaaluitgaven

    

Balanstotaal

nvt

 

nvt

 
1

Stand inclusief amendementen, moties, NvW en ISB

TOELICHTING

  • In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting). De termen «kapitaaluitgaven» en «-ontvangsten» worden als volgt gedefinieerd: kapitaaluitgaven; de som van investeringen, eenmalige uitkeringen aan moederdepartement en aflossingen op leningen; kapitaalontvangsten: de som van desinvesteringen, eenmalige storting door moederdepartement en beroep op de leenfaciliteit.

  • De totale lasten zijn, indien van toepassing, inclusief het agentschapsdeel Vpb-lasten (zie model 3.33). Het saldo van baten en lasten komt overeen met het saldo van baten en lasten in de jaarverantwoording (model 3.33).

  • Indien de aanvullende rapporteringstolerantie is toegepast, namelijk op basis van 1% van het balanstotaal (zie model 3.24 voor de voorwaarden), dan hoeft op de regel balanstotaal alleen kolom «(2) Realisatie» en «(4) Realisatie t-1» ingevuld te worden. Bij de overige kolommen wordt «nvt» vermeld.

    • kapitaaluitgaven; de som van investeringen, eenmalige uitkeringen aan moederdepartement en aflossingen op leningen;

    • kapitaalontvangsten: de som van desinvesteringen, eenmalige storting door moederdepartement en beroep op de leenfaciliteit.