Model 3.46 - Beheersverklaring Herstel- en Veerkrachtplan (HVP)

Beheersverklaring op maatregelniveau voor uitsluitend hervormingen 

Beheersverklaring [naam hervorming(en)] ten behoeve van het herstel- en veerkrachtplan

Ik, ondergetekende, [naam verantwoordelijke directeur-generaal], als directeur-generaal van [beleids-DG] van [departement] van Nederland,

Verklaar dat, met betrekking tot de uitvoering van het bij het uitvoeringsbesluit van de Raad van 4 oktober 2022 goedgekeurde en bij het uitvoeringsbesluit van 17 oktober 2023 herziene herstel- en veerkrachtplan (HVP) voor Nederland, gebaseerd op mijn eigen oordeel en op de informatie waarover ik beschik, in het bijzonder op basis van de resultaten van de in het HVP beschreven nationale controle- en auditsystemen:

De met de beheersverklaring ingediende informatie volledig, accuraat en betrouwbaar is; er wordt naar behoren gemotiveerd dat de relevante mijlpalen en/of doelstellingen op bevredigende wijze zijn bereikt en dat het auditspoor dat de verwezenlijking van deze mijlpalen en doelstellingen aantoont, aanwezig is.

Ik bevestig dat ik niet op de hoogte ben van niet-meegedeelde zaken die de (financiële) belangen van de Europese Unie zouden kunnen schaden.

[De volgende voorbehouden moeten echter worden gemaakt: ……...] (deze zin schrappen indien niet van toepassing)

Plaats: [Plaats], datum: [dag] [maand] [jaar]……………………………………………………………………………

[naam directeur-generaal], directeur-generaal van [beleids-DG], [departement]

Beheersverklaring op maatregelniveau voor uitsluitend investeringen die nog niet zijn afgerond, maar waarvoor al wel uitgaven zijn gedaan

Beheersverklaring [naam investering(en)] ten behoeve van het herstel- en veerkrachtplan

Ik, ondergetekende, [naam verantwoordelijke directeur-generaal], als directeur-generaal van [beleids-DG] van [departement] van Nederland,

Verklaar dat, met betrekking tot de uitvoering van het bij het uitvoeringsbesluit van de Raad van 4 oktober 2022 goedgekeurde en bij het uitvoeringsbesluit van 17 oktober 2023 herziene herstel- en veerkrachtplan (HVP) voor Nederland, gebaseerd op mijn eigen oordeel en op de informatie waarover ik beschik, in het bijzonder op basis van de resultaten van de in het HVP beschreven nationale controle- en auditsystemen:

De middelen zijn gebruikt voor het beoogde doel als omschreven in artikel 1, lid 1, van de financieringsovereenkomst van het herstel- en veerkrachtplan tussen de Europese Commissie en Nederland (de «overeenkomst»).

De met de beheersverklaring ingediende informatie volledig, accuraat en betrouwbaar is;

De bestaande controlesystemen bieden de nodige garanties dat de middelen zijn beheerd overeenkomstig met alle toepasselijke voorschriften, met name de voorschriften ter voorkoming van belangenconflicten, fraudepreventie en corruptie overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer, zoals onder andere vastgelegd in artikel 22 van de verordening tot instelling van een herstel- en veerkrachtfaciliteit;

De activiteiten die zijn uitgevoerd om de in het betalingsverzoek vermelde mijlpalen en doelstellingen in het kader van het HVP te bereiken, worden niet gefinancierd door een ander programma of instrument van de Europese Unie of, mocht dit wel het geval zijn, de andere programma's en instrumenten van de Europese Unie dekken niet dezelfde kosten.

Ik bevestig dat ik niet op de hoogte ben van niet-meegedeelde zaken die de (financiële) belangen van de Europese Unie zouden kunnen schaden.

[De volgende voorbehouden moeten echter worden gemaakt: .........] (deze zin schrappen indien niet van toepassing)

Plaats: [Plaats], datum: [dag] [maand] [jaar]

……………………………………………………………………………

[naam directeur-generaal], directeur-generaal van [beleids-DG], [departement]

Beheersverklaring op maatregelniveau voor uitsluitend investeringen of voor investeringen en afgeronde hervormingen tezamen

Beheersverklaring [naam investering(en) (en hervorming(en))] ten behoeve van het herstel- en veerkrachtplan

Ik, ondergetekende, [naam verantwoordelijke directeur-generaal], als directeur-generaal van [beleids-DG] van [departement] van Nederland,

Verklaar dat, met betrekking tot de uitvoering van het bij het uitvoeringsbesluit van de Raad van 4 oktober 2022 goedgekeurde en bij het uitvoeringsbesluit van 17 oktober 2023 herziene herstel- en veerkrachtplan (HVP) voor Nederland, gebaseerd op mijn eigen oordeel en op de informatie waarover ik beschik, in het bijzonder op basis van de resultaten van de in het HVP beschreven nationale controle- en auditsystemen:

De middelen zijn gebruikt voor het beoogde doel als omschreven in artikel 1, lid 1, van de financieringsovereenkomst van het herstel- en veerkrachtplan tussen de Europese Commissie en Nederland (de «overeenkomst»).

De met de beheersverklaring ingediende informatie volledig, accuraat en betrouwbaar is; er wordt naar behoren gemotiveerd dat de relevante mijlpalen en/of doelstellingen op bevredigende wijze zijn bereikt en dat het auditspoor dat de verwezenlijking van deze mijlpalen en doelstellingen aantoont, aanwezig is.

De bestaande controlesystemen bieden de nodige garanties dat de middelen zijn beheerd overeenkomstig met alle toepasselijke voorschriften, met name de voorschriften ter voorkoming van belangenconflicten, fraudepreventie en corruptie overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer, zoals onder andere vastgelegd in artikel 22 van de verordening tot instelling van een herstel- en veerkrachtfaciliteit;

De activiteiten die zijn uitgevoerd om de in het betalingsverzoek vermelde mijlpalen en doelstellingen in het kader van het HVP te bereiken, worden niet gefinancierd door een ander programma of instrument van de Europese Unie of, mocht dit wel het geval zijn, de andere programma’s en instrumenten van de Europese Unie dekken niet dezelfde kosten.

Ik bevestig dat ik niet op de hoogte ben van niet-meegedeelde zaken die de (financiële) belangen van de Europese Unie zouden kunnen schaden.

[De volgende voorbehouden moeten echter worden gemaakt: …......] (deze zin schrappen indien niet van toepassing)

Plaats: [Plaats], datum: [dag] [maand] [jaar]

……………………………………………………………………………

[naam directeur-generaal], directeur-generaal van [beleids-DG], [departement]

Ministeriële beheersverklaring herstel- en veerkrachtplan voor uitsluitend hervormingen

Ministeriële beheersverklaring herstel- en veerkrachtplan

Ik, ondergetekende, [naam minister], als minister van [departement] van Nederland,

Verklaar dat, met betrekking tot de uitvoering van het bij het uitvoeringsbesluit van de Raad van 4 oktober 2022 goedgekeurde en bij het uitvoeringsbesluit van 17 oktober 2023 herziene herstel- en veerkrachtplan voor Nederland, gebaseerd op mijn eigen oordeel en op de informatie waarover ik beschik, in het bijzonder op basis van de resultaten van de in het HVP beschreven nationale controle- en auditsystemen:

De met de beheersverklaring ingediende informatie volledig, accuraat en betrouwbaar is; er wordt naar behoren gemotiveerd dat de betrokken mijlpalen en/of doelstellingen op bevredigende wijze zijn bereikt en dat het auditspoor dat de verwezenlijking van deze mijlpalen en doelstellingen aantoont, aanwezig is.

Ik bevestig dat ik niet op de hoogte ben van niet-meegedeelde zaken die de (financiële) belangen van de Europese Unie zou kunnen schaden.

[De volgende voorbehouden moeten echter worden gemaakt: .........] (deze zin schrappen indien niet van toepassing)

Plaats: Den Haag, datum: [dag] [maand] [jaar]

……………………………………………………………………………

[naam minister], minister van [departement]

Ministeriële beheersverklaring herstel- en veerkrachtplan voor uitsluitend investeringen of zowel investeringen als hervormingen Ministeriële beheersverklaring herstel- en veerkrachtplan

Ik, ondergetekende, [naam minister], als minister van [departement] van Nederland,

Verklaar dat, met betrekking tot de uitvoering van het bij het uitvoeringsbesluit van de Raad van 4 oktober 2022 goedgekeurde en bij het uitvoeringsbesluit van 17 oktober 2023 herziene herstel- en veerkrachtplan voor Nederland, gebaseerd op mijn eigen oordeel en op de informatie waarover ik beschik, in het bijzonder op basis van de resultaten van de in het HVP beschreven nationale controle- en auditsystemen:

De middelen zijn gebruikt voor het beoogde doel als omschreven in artikel 1, lid 1, van de financieringsovereenkomst van het herstel- en veerkrachtplan tussen de Europese Commissie en Nederland (de "overeenkomst").

De met de beheersverklaring ingediende informatie volledig, accuraat en betrouwbaar is; er wordt naar behoren gemotiveerd dat de betrokken mijlpalen en/of doelstellingen op bevredigende wijze zijn bereikt en dat het auditspoor dat de verwezenlijking van deze mijlpalen en doelstellingen aantoont, aanwezig is.

De bestaande controlesystemen bieden de nodige garanties dat de middelen zijn beheerd overeenkomstig met alle toepasselijke voorschriften, met name de voorschriften ter voorkoming van belangenconflicten, fraudepreventie en corruptie overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer, zoals onder andere vastgelegd in artikel 22 van de verordening tot instelling van een herstel- en veerkrachtfaciliteit;

De activiteiten die worden uitgevoerd om de in het betalingsverzoek vermelde mijlpalen en doelstellingen in het kader van het HVP te bereiken, worden niet gefinancierd door een ander programma of instrument van de Unie of, in voorkomend geval, dekken de andere programma's en instrumenten van de Unie niet dezelfde kosten.

Ik bevestig dat ik niet op de hoogte ben van niet-meegedeelde zaken die de (financiële) belangen van de Europese Unie zou kunnen schaden.

[De volgende voorbehouden moeten echter worden gemaakt: .........] (deze zin schrappen indien niet van toepassing)

Plaats: Den Haag, datum: [dag] [maand] [jaar]

……………………………………………………………………………

[naam minister], minister van [departement]

TOELICHTING BEHEERSVERKLARING HERSTEL- EN VEERKRACHTPLAN TEN BEHOEVE VAN RIJKSBEGROTINGSVOORSCHRIFTEN

Inhoud van de beheersverklaring

Het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) bestaat uit maatregelen: hervormingen en investeringen, die weer bestaan uit mijlpalen en doelstellingen. Voor investeringen zijn kosten geraamd (middelen) die Nederland denkt te maken en die (deels) vanuit de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (HVF) gedekt worden. Voor hervormingen ontvangt Nederland geen geld uit de HVF, maar de mijlpalen/doelstellingen in die hervorming moeten wel gehaald worden om recht te hebben op uitbetaling (voor de gedane investeringen) van een betaalverzoek. Elk betaalverzoek moet beheersverklaringen bevatten voor de afgeronde mijlpalen en doelstellingen in de hervormingen en investeringen in dat betaalverzoek én voor investeringen waarvoor al middelen zijn uitgegeven, ook al zijn de bijbehorende mijlpalen/doelstellingen nog niet afgerond. De hervormingen of investeringen die onder één beleids-DG vallen kunnen gecombineerd worden in één beheersverklaring.

Dit model bevat de vijf typen beheersverklaringen:

1.    Beheersverklaring op maatregelniveau voor uitsluitend hervormingen;

2.    Beheersverklaring op maatregelniveau voor uitsluitend investeringen die nog niet zijn afgerond, maar waarvoor al wel uitgaven zijn gedaan;

3.    Beheersverklaring op maatregelniveau voor uitsluitend investeringen of voor investeringen en afgeronde hervormingen tezamen;

4.    Beheersverklaring op departementaal niveau voor uitsluitend hervormingen

5.    Beheersverklaring op departementaal niveau voor uitsluitend investeringen of zowel investeringen als hervormingen;

Sjabloon 1 bevat geen verklaring over de besteding van middelen, omdat dit voor hervormingen niet van toepassing is. Sjabloon 2 bevat geen verklaring over het halen van mijlpalen/doelstellingen, omdat deze nog niet gehaald zijn voor onafgeronde investeringen. Sjabloon 3 bevat verklaringen over zowel de besteding van middelen als het halen van mijlpalen/doelstellingen.

Als een DG in een betaalverzoek géén afgeronde mijlpalen/doelstellingen heeft en ook geen investeringen in toekomstige betaalverzoeken heeft staan waarvoor al uitgaven zijn gedaan, is geen beheersverklaring nodig.

Als een DG in een betaalverzoek alleen (mijlpalen/doelstellingen in) hervormingen heeft en geen investeringen in toekomstige betaalverzoeken heeft staan waarvoor al uitgaven zijn gedaan, gebruik dan sjabloon 1.

Als een DG in een betaalverzoek geen afgeronde (mijlpalen/doelstellingen in) hervormingen of investeringen heeft, maar al wel uitgaven heeft gedaan voor een investering in een toekomstig betaalverzoek, gebruik dan sjabloon 2. Gebruik in alle andere gevallen sjabloon 3.

De beheersverklaring is een essentiële bouwsteen voor het indienen van een betaalverzoek om aanspraak te maken op middelen uit de HVF. De beheersverklaring geeft aan dat:

  • De middelen zijn gebruikt voor het beoogde doel (voor zover het om investeringen gaat);

  • De ingediende informatie volledig, accuraat en betrouwbaar is, inclusief bewijsvoering dat de relevante mijlpalen en/of doelstellingen op bevredigende wijze zijn bereikt (voor zover het om afgeronde mijlpalen/doelstellingen in investeringen of hervormingen gaat);

  • De bestaande controlesystemen de nodige garanties bieden dat de middelen zijn beheerd ter voorkoming van belangenconflicten, fraudepreventie en corruptie, zoals onder andere vastgelegd in artikel 22 van de verordening tot instelling van een herstel- en veerkrachtfaciliteit (voor zover het om investeringen gaat);

  • De activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van het herstel- en veerkrachtplan (HVP) niet gefinancierd worden door een ander programma of instrument van de Europese Unie of, mocht dit wel het geval zijn, de andere programma's en instrumenten van de Europese Unie niet dezelfde kosten dekken (voor zover het om investeringen gaat).

Indien de Auditdienst Rijk (ADR) – de aangewezen auditautoriteit voor het HVP – onregelmatigheden vindt op basis van zijn audits (en dit verwerkt in de samenvatting van audits), dan zal in de beheersverklaring ook worden aangegeven welke dit zijn en hoe deze op passende wijze gecorrigeerd en/of teruggevorderd zijn.

De verklaring wordt opgesteld via een getrapt systeem. Dit betekent dat de directeur de maatregelbeheersverklaring bij zijn DG aanlevert en eerstverantwoordelijk is voor de aangeleverde informatie en bovengenoemde punten. De DG dient de beheersverklaring(en) in voor de HVP-maatregelen die onder de DG vallen, alvorens deze gedeeld wordt met de ADR voor derdelijnscontrole. De ADR kan de auditwerkzaamheden starten zodra de benodigde controledocumentatie volledig en voltooid is. Nadat de audit van de ADR voltooid is, worden de beheersverklaringen aangevuld op basis van eventuele bevindingen van de ADR en de hierop aansluitende corrigerende maatregelen. Vervolgens tekent de directeur de maatregelbeheersverklaring digitaal via het documentmanagementsysteem en de DG plaatst een natte handtekening. Hierna tekenen de SG en de directeur FEZ de ministeriële beheersverklaring (via het documentmanagementsysteem) op basis van de onderliggende maatregelbeheersverklaringen, alvorens de formele natte handtekening door de verantwoordelijke minister wordt gezet. De minister van Financien tekent een Rijksbrede beheersverklaring op basis van de departementale verklaringen. Daarmee wordt door de gehele lijn garant gestaan voor bovenstaande punten.

Beleidsconsequenties van de beheersverklaring

Middels de beheersverklaringen staan directeuren en uiteindelijk de politieke en ambtelijke leiding garant voor de correctheid van de gegevens en verklaren zij dat ze naar hun beste kunnen de vier hoofdzondes (corruptie, fraude, belangenverstrengeling, dubbele financiering) voorkomen, gedetecteerd en gecorrigeerd hebben. De verklaring is daarmee het sluitstuk van een reeks rapportagevereisten en beheersmaatregelen die nodig zijn voor het succesvol indienen van een betalingsverzoek in het kader van het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan.

De beleidsconsequenties van de beheersverklaring zijn omvangrijk. Niet alleen zal er een uitvoerige bewijslast voor de mijlpalen en doelstellingen moeten worden aangeleverd (dit wordt vastgelegd in de operationele regelingen), ook moeten in het centrale dataregister (CEDAR) alle volgens art. 22.2.d van de HVF-verordening vereiste gegevens worden aangeleverd: dit zijn gegevens over de eindontvangers, (eindbegunstigden van) contractanten en subcontractanten van HVF-middelen.

De gegevens in art. 22.2.d. zijn nodig om beheersmaatregelen goed uit te voeren. De toezichthoudende partijen, de ADR voorop, zullen toetsen in hoeverre de beheersmaatregelen van de beleidsdirecties en FEZ’en toereikend zijn. De gegevens en verklaringen zullen ook beschikbaar worden gesteld voor andere toezichthoudende partijen (de Europese Commissie, de Europese Rekenkamer en, indien van toepassing, het Europees Openbaar Ministerie).

Betaalverzoeken

Het eerste betaalverzoek staat gepland voor mei 2024 en betreft een bedrag van € 1.332.776.071. De overige betaalverzoeken zullen als volgt plaatsvinden: het tweede betaalverzoek in Q3 2024; het derde betaalverzoek in Q2 2025; het vierde betaalverzoek in Q2 2026; en het vijfde betaalverzoek begin Q3 2026. De huidige planning is uiteraard onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen wat betreft de haalbaarheid. De planning van het betaalverzoek staat in principe los van de planning rondom de departementale jaarverslagen.

Planning en reikwijdte van het eerste betaalverzoek

Planning

De betaalverzoeken dienen uiterlijk op de bovenstaande momenten ingediend te worden bij de Europese Commissie namens het kabinet. De minister van Financiën zal een beheersverklaring namens het kabinet ondertekenen op basis van de verschillende departementale beheersverklaringen. Om zorg te dragen voor een tijdige indiening van het betalingsverzoek is een strak tijdschema belangrijk. Richting de indiening van het eerste betaalverzoek zullen er lessen geleerd worden voor de verdere betaalverzoeken:

Datum

Actie

16 februari 2024

Conceptbeheersverklaringen op maatregelniveau worden door departementen gedeeld met de ADR t.b.v. audits en bevindingen.

29 maart 2024

Bevindingen audit ADR worden met ministeries gedeeld t.b.v. het treffen van passende, evt. corrigerende, maatregelen

26 april 2024

Uiterlijke aanleverdatum voor departementen om de verwerking van corrigerende maatregelen (n.a.v. bevindingen ADR) te delen met de ADR, deze op te nemen in de beheersverklaring op maatregelniveau en deze verklaring te ondertekenen.

3 mei 2024

Definitieve ministeriële beheersverklaringen zijn ondertekend en opgeslagen in het centrale dataregister (CEDAR).

10 mei 2024

Uiterlijke datum voor het aanleveren van de samenvatting van audits door de ADR, onderdeel van het betalingsverzoek namens Nederland aan de Europese Commissie.

De planning richting elk betaalverzoek zal nader worden bepaald door de programmadirectie HVP, in samenspraak met de ADR, en worden afgestemd met de leden van de interdepartementale werkgroep voor de implementatie van het HVP (IWG).

Indien niet voldaan kan worden aan bovenstaande tijdsschema, specifiek de departementale beheersverklaring, dienen de ADR en de programmadirectie HVP van het ministerie van Financiën tijdig en volledig geïnformeerd te worden. In geval gezamenlijk geconcludeerd wordt dat afwijking van de aanleverdatum onvermijdelijk is zal in overleg met de drie partijen worden gekeken naar een op maat gemaakt tijdspad voor de betreffende HVP-maatregel. Een ernstige vertraging heeft consequenties die zijn beschreven in de bijlage «Procedures omtrent mijlpalen en doelstellingen van het Herstel- en Veerkrachtplan».

Reikwijdte

Het eerste betaalverzoek omvat alle mijlpalen en doelstellingen van 2020 tot en met 2022 en die van de hervormingen van Q1 2023. Dit zijn er 30 in totaal. Het eerste betalingsverzoek betreft een bedrag van EUR 1.332.776.071.

De benodigde bewijsstukken voor de mijlpalen en doelstellingen worden vastgelegd in de operationele regelingen van het Nederlandse herstel- en veerkrachtplan. Als een maatregel geen M&D heeft in het betalingsverzoek hoeft daar ook geen verklaring op worden afgegeven. Echter, in het geval van een investering waarvoor de financieringsstroom al op gang is gekomen, dienen de beheersmaatregelen te zijn ingeregeld en dient er een beheersverklaring opgesteld te worden.

Het tweede betaalverzoek omvat 21 mijlpalen en doelstellingen en betreft een bedrag van EUR 1.185.101.166. Het derde betaalverzoek omvat 24 mijlpalen en doelstellingen en betreft een bedrag van EUR 1.421.267.213. Het vierde betaalverzoek omvat 34 mijlpalen en doelstellingen en betreft een bedrag van EUR 751.139.298. Het vijfde en laatste betaalverzoek omvat 24 mijlpalen en doelstellingen en betreft een bedrag van EUR 751.139.298. Dit staat opgenomen in het Raadsuitvoeringsbesluit van 17 oktober 2023.

Technische assistentie

Departementen worden aangemoedigd om relevante informatie met betrekking tot de uitvoering van het HVP (zoals samenvattende documenten en/of bewijsstukken) ruim voor de indiening van een betalingsverzoek op informele basis met de Europese Commissie te delen. Het informeel delen van relevante informatie over de voortgang van de uitvoering van het HVP biedt de mogelijkheid om tijdig de uitvoering van de relevante bepalingen in het Raaduitvoeringsbesluit te bespreken en waar nodig documenten te herstellen en/of te corrigeren. Om hier gebruik van te maken kunnen departementen op elk moment contact opnemen met een collega van de programmadirectie HVP of HVP@minfin.nl.

Verhouding tot andere rapportageverplichtingen met betrekking tot het HVP

Naast de benodigde onderbouwing voor betalingsverzoeken, kent de HVF-verordening een aantal andere rapportageverplichtingen die raakvlakken hebben met de betalingsverzoeken maar lichter van aard zijn. De reguliere rapportages zijn als volgt:

Rapportage

Datum

Rapportage ‘halfjaarlijkse rapportage op de voortgang mijlpalen en doelstellingen’ o.g.v. artikel 27 HVF-verordening)

30 april; 15 oktober

Rapportage ‘dubbelfinanciering’

30 april; 15 oktober

Rapportage ‘top 100 eindontvangers’ o.g.v. artikel 25 bis HVF-verordening

30 april; 15 oktober

Rapportage ‘gemeenschappelijke indicatoren’

28 februari; 31 augustus

Rapportage ‘klimaatuitgaven’

Met ieder betaalverzoek

Op verzoek van de Kamer zullen de halfjaarlijkse rapportages over voortgang van de mijlpalen en doelstellingen met de Kamer worden gedeeld middels een Kamerbrief waarin wordt aangegeven wat de status is van de mijlpalen en doelstellingen. De rapportage over algemene indicatoren en klimaatuitgaven lopen separaat.

CEDAR

Alle rapportages zullen worden verzameld en opgeslagen in het centrale dataregister CEDAR, dat sinds mei 2023 operationeel is. Naast de beheersverklaringen en de bewijslast voor de mijlpalen en doelstellingen zullen ook de artikel 22.2.d.-gegevens regulier bijgewerkt moeten worden. Omdat de toezichthoudende partijen inzage dienen te hebben in de gegevens en omdat de genoemde gegevens nodig zijn voor beheersmaatregelen zal het centrale dataregister op een continue basis bijgewerkt moeten worden. Departementen die gebruik maken van Arachne, het Europese systeem ter voorkoming en detectie van onregelmatigheden, fraude en dubbelfinanciering, zullen minimaal eens in de drie maanden de gegevens daarin moeten actualiseren voor een effectief gebruik. De relevante informatie voor de driemaandelijkse update zijn de gegevens die genoemd zijn in artikel 22.2.d. en de relevante beheersmaatregelen. De gegevens dienen vooraf gebruikt te worden om onregelmatigheden te voorkomen. Bijvoorbeeld, indien mogelijk uiteraard, voordat een contract wordt gesloten of een subsidie wordt toegekend, moeten de betrokken ministeries of uitvoeringsorganen deze gegevens opvragen en gebruiken bij controles om onregelmatigheden (de vier hoofdzonden) te voorkomen. Nationale en Europese toezichthoudende partijen zullen toegang hebben tot de meest recente gegevens en bijbehorende beheersmaatregelen.

Procedures omtrent mijlpalen en doelstellingen in het HVP

In de bijlage hieronder wordt de procedure geschetst in het geval dat de een mijlpaal en/of doelstellingen dreigt niet te worden behaald en/of aanzienlijke uitloopt waardoor de opgenomen deadline niet meer mogelijk is.

Contact

Indien bovenstaande tot vragen leidt, kan contact worden opgenomen met HVP@minfin.nl.