Model 3.56 - Overzicht ingediende ISB's; beroep op art. 2.27, tweede lid, CW2016 en art. 2.25, tweede lid CW2016

In het FJR 2023 zal verantwoording worden afgelegd over het aantal ingediende ISB's en het beroep op artikel 2.27, tweede lid, CW. Hiervoor dienen de departementen met de jaarstukken onderstaande tabel aan te leveren.

Deze tabel bevat per regel de volgende aspecten:

  • de gemaakte afwegingen bij het indienen van spoedeisende begrotingsvoorstellen (afwijkend van het reguliere proces).

  • de gemaakte afwegingen bij de modaliteiten die daarvoor bestaan (reguliere suppletoire begrotingen, incidentele suppletoire begrotingen of nota's van wijziging op suppletoire begrotingen die reeds zijn ingediend).

  • de gemaakte afwegingen bij een beroep op de artikelen 2,25, tweede lid, en 2.27, tweede lid van de CW. Daarbij kan, bijvoorbeeld in de bijbehorende beslisnota's, worden gekeken naar de procedurele en inhoudelijke alternatieven die zijn overwogen om het parlement gelegenheid te geven om zijn budgetrecht volwaardig te kunnen uitoefenen. Tevens wordt daarbij de onderbouwing opgenomen van «het belang van het Rijk» als motivatie van het gebruik van artikel 2.25, tweede lid of 2.27, tweede lid van de CW.

Tevens wordt per begrotingshoofdstuk een overzicht opgenomen van de ingediende ISB's en NvW's met betrekking tot het begrotingsjaar 2023.

Overzicht ISB's en beroep art. 2.27 van de CW

Nr

Begrotingsstuk

Onderwerp

Beroep art. 2.27, tweede lid, CW (ja/nee)

Verplichtingen aangegaan voor autorisatie EK (ja/nee)

Uitgaven voor autorisatie EK (ja/nee)

Indieningsdatum

Aangenomen door EK (datum)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

* Let op: indien bij een regulier begrotingsstuk een beroep art. 2.27, tweede lid is gedaan, dan ook graag opnemen.