Model 3.90 - Voorstel van indemniteitswet

Vaststelling van een indemniteitswet met betrekking tot de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van ... (...) voor het jaar ....

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo wij in overweging genomen hebben, dat op grond van artikel 7.22 van de Comptabiliteitswet 2016 een voorziening wordt getroffen tot opheffing van het bezwaar van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de rechtmatigheid van de verplichtingen/uitgaven/ontvangsten 1) die zijn opgenomen in de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van ... (...) voor het jaar …. en die betrekking hebben op ......;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

Artikel 1

Het bezwaar van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de rechtmatigheid van het verplichtingenbedrag/uitgavenbedrag/ontvangstenbedrag ad € … bij begrotingsartikel ... 2) (...) 3) van de begroting van de uitgaven/ontvangsten van het Ministerie van ... (...) voor het jaar.... wordt opgeheven.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van ...

TOELICHTING

  • In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften (zie De inrichting van de rijksbegroting).

  • Indien er meer dan één bezwaar opgeheven dient te worden, dient dat voor elk bezwaar in een afzonderlijk wetsartikel te worden geregeld.