Bijlage: Toezichtsrelaties ZBO's en RWT's

Artikel 6.6 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

  • Een departementaal jaarverslag bevat een bijlage inzake toezichtrelaties conform model 3.40.

  • De bijlage inzake toezichtrelaties bevat een onderdeel inzake het toezicht op de Zelfstandige bestuursorganen en de Rechtspersonen met een wettelijke taak. Daarin worden de volgende gegevens opgenomen:

    • (in voorkomend geval) de bijzonderheden die naar voren zijn gekomen bij de goedkeuring van de tarieven, de goedkeuring van de begroting en de goedkeuring van de jaarrekening voor zover de minister over die bevoegdheden beschikt;

    • (in voorkomend geval) de bijzonderheden met betrekking tot de opbouw van de vermogenspositie van rechtspersoonlijkheid bezittende Zelfstandige bestuursorganen en van Rechtspersonen met een wettelijke taak;

    • een overzicht van de realisatie van de ramingen in de begroting conform model 3.40.

TOELICHTING

Het is niet de bedoeling om ieder jaar een integraal beeld van het toezicht op ZBO’s en RWT’s te schetsen. Deze bijlage heeft bij de onderdelen 2a. en 2b. het karakter van een uitzonderingsrapportage.

Alles op orde, is het basisprincipe van deze rapportagevorm. Belangrijke afwijkingen dienen hier te worden gerapporteerd. Daarbij wordt tevens aangegeven wat de aanpak is. In het algemeen gaat het hierbij om bijzonderheden die naar voren zijn gekomen uit de rapportages van toezichthoudende diensten of onderdelen van het departement. Aandachtspunten hierbij zijn onder meer rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Daarnaast kunnen er bijzonderheden zijn die voortvloeien uit de specifieke taken van de RWT’s. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op de kwaliteit van de dienstverlening, de toegankelijkheid daarvan, de te leveren prestaties etc. Hier geldt hetgeen in de wet- en regelgeving is bepaald voor de relatie tussen de verantwoordelijke minister en de RWT. Dit is over het algemeen uitgewerkt in de departementale toezichtvisie en de toezichtarrangementen.

Bepaling 2b betreft expliciet de ontwikkelingen van vermogens bij ZBO’s en RWT's. Substantiële stijgingen en dalingen in de omvang van het vermogen worden toegelicht.