De departementale saldibalans

Artikelen 2.29, 2.31, 2.32 en 2.34 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

De saldibalans wordt opgemaakt conform model 3.31. De saldibalans en toelichting daarop maken onderdeel uit van de jaarrekening en worden ook daarin opgenomen.

TOELICHTING

De saldibalans wordt opgenomen in de jaarrekening. De Auditdienst Rijk controleert de saldibalans in samenhang met de departementale verantwoordingsstaat.

Voor ieder afgezonderd beheer wordt, ook in de situatie dat dit niet gepaard gaat met een afgezonderde administratie, een aparte saldibalans opgesteld. Dit betekent dat bij iedere verantwoordingsstaat een saldibalans komt. In de situatie dat een afgezonderd beheer niet gepaard gaat met een afgezonderde administratie, worden posten die niet zonder meer aan één saldibalans zijn toe te wijzen met behulp van veronderstellingen aan de verschillende saldibalansen toegerekend. Het gaat hierbij om de posten liquide middelen, rekening-courant RHB en uitgaven en ontvangsten buiten begrotingsverband. Indien de toerekening niet door middel van schattingen mogelijk is en arbitrair is, worden deze posten opgenomen op de saldibalans die behoort bij de verantwoordingsstaat van het ministerie.

De departementale saldibalansen per 31 december worden tevens door het Centraal Bureau voor Statistiek gebruikt als input voor de overheidsbalans.

Op grond van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen voert de Belastingdienst de in de bepaling genoemde toeslagregelingen uit voor de toeslagendepartementen. Deze departementen zijn verantwoordelijk voor het beleid inzake de toeslagregelingen en voor de (programma)budgetten die daarvoor noodzakelijk zijn. Die budgetten zijn in de begrotingen van de betrokken departementen opgenomen en worden in de jaarverslagen van die departementen verantwoord. De voorschotten met betrekking tot een toeslagregeling wordt vanaf verslagjaar 2017 verwerkt in de saldibalans van de departementale respectievelijk niet-departementale jaarrekening die aansluit op de begroting waarop het budget voor de desbetreffende toeslagregeling is begroot.