Personele en materiële uitgaven

Definitie personele uitgaven

Voor de definitie van personele uitgaven wordt aangesloten op de huidige inputgegevens. Eigen personeel heeft betrekking op personeel die op de payroll van het departement staan en een arbeidsovereenkomst bij het betrokken departement hebben. Leidend daarbij zijn de cijfers die uit de personeelsadministratie komen. Deze uitgaven hebben betrekking op alle uit de rechtspositiebepalingen en aanverwante (wettelijke) regelingen voortvloeiende uitgaven aan en ten behoeve van de werknemers. Onder personele uitgaven wordt verstaan de optelling van de volgende categorieën:

Loonkosten

Alle uit de rechtspositiebepalingen en aanverwante (wettelijke) regelingen voortvloeiende uitgaven aan en ten behoeve van de werknemers, zoals:

 • Salaris, vakantie- en eindejaarsuitkering eigen personeel

 • Vergoedingen voor inbesteding personeel

 • Toelagen, toeslagen en vergoedingen gratificaties

 • Onkostenvergoedingen waaronder woon-werkverkeer (ook collectieve inkoop OV kaarten)

 • Sociale lasten en bijdrage zorgverzekeringswet

 • Pensioenpremies

 • Eindheffing loonbelasting

Personele exploitatie

Alle niet onder loonkosten vallende uitgaven met betrekking tot personeel, zoals:

 • Verhuiskosten (ook voor verhuizingen naar het buitenland)

 • Hotels in het kader van dienstreizen

 • Werving en selectie, keuringen, assesments, outplacement, loopbaanbegeleiding en re-integratie

 • Arbeidsgezondheidskundige begeleiding (ARBO), werkplekaanpassing, uitbesteding arbo-dienstverleningo bedrijfshulpverlening (BHV)

 • Representatie voor eigen personeel

 • Opleiding, coaching, training, bezoek van symposia en congressen (externe opleidingen/trainingen, maar ook opleidingen/trainingen die door het Rijk worden verzorgd)

 • Personeelsevenementen, -bijeenkomsten en recepties

 • Noodzakelijke contributies van personeel (bijv. NBA)

 • Uitgaven sociaal flankerend beleid

 • Kinderopvang

 • Vaccinaties en andere medische vergoedingen

 • Visa, paspoorten en andere reisbescheiden

Post actieven

Alle uitgaven aan en ten behoeve van voormalig personeel, voor zover niet ten laste komend van derden (pensioen- of uitkeringsfonds) zoals:

Functioneel leeftijdsontslag (FLO), Uitkering substantieel bezwarende functies (SBF), (bovenwettelijke) werkloosheidsuitkeringen, wachtgelden en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten van derden.

Externe inhuur

Aansluiten bij definitie van BZK: model 3.60.

Met ingang van 2013 wordt de categorie «Externe inhuur» op het apparaatsartikel als aparte categorie inzichtelijk gemaakt. Tevens worden dan de uitgaven aan eigen personeel inzichtelijk gemaakt. Hieronder wordt verstaan de som van loonkosten en personele exploitatie.

Definities Materieel

Algemene opmerkingen:

 • Voor alle definities geldt dat deze betrekking hebben op uitgaven die bedoeld zijn voor activiteiten ter ondersteuning van het primaire proces.

 • In de definitie wordt telkens gerefereerd aan alle uitgaven; hieronder vallen zowel middelen als uitbestede diensten. De uitgaven voor eigen personeel worden zonder uitzondering onder loonkosten geboekt.

 • Werkplek gerelateerde ICT uitgaven hebben betrekking op de ondersteunende bedrijfsapplicaties en voorzieningen die gebruikt worden in de PIOFACH kolommen, alsmede generieke applicaties op het gebied van authenticatie, intranet en kantoorautomatisering.

 • De kantoorautomatisering omvat alle noodzakelijke software en hardware die benodigd is om de basisfunctionaliteit voor kantoorfuncties, gegevensuitwisseling en gegevensbescherming op alle pc’s (werkplekken) binnen de organisatie te kunnen garanderen.

De onderstaande definities en uitsplitsingen zijn gebaseerd op:

 • De bestaande interdepartementale kostensoortentabel

 • Uitgavenrubricering voor spend analyse (inkoop en categoriemanagement)

 • De huidige NEN 2748 en de Europese norm 15221

De bijdrage aan SSO’s die bedrijfsvoeringsdiensten leveren, worden toegevoegd aan het centrale apparaatsartikel en maken onderdeel uit van de materiële apparaatsuitgaven. Onder deze categorie kunnen alleen de bijdragen worden toegevoegd indien deze op de lijst staan van SSO’s die bedrijfsvoeringsdiensten leveren (zie Bijdrage aan SSO's in de Begrippenlijst).

Met ingang van 2013 worden de categorieën ICT en Bijdrage aan SSO’s op het apparaatsartikel als aparte categorieën binnen het materieel inzichtelijk gemaakt.