Rijksbrede kostensoortentabel

Met ingang van 2013 is een Rijksbrede kostensoortentabel van toepassing voor alle departementen. In de tabel zijn de kostensoorten en bijbehorende definities opgenomen. Deze tabel is tevens te downloaden vanaf deze website.

Tevens gaat de sector Rijk in 2013 over op de werkkostenregeling ook hiervoor zijn kostensoorten voorgeschreven. Deze kostensoorten kunt u vinden in de spreadsheet kostensoorten werkkostenregeling. Klik op de volgende link voor een download van de spreadsheet kostensoorten werkkostenregeling.

TOELICHTING

De definities van de Rijksbrede kostensoortentabel zijn geen eisen voor het jaarverslag, maar hebben betrekking op de inrichting van de financiële administraties.

Door de Auditdienst Rijk wordt het naleven van deze definities voor de administratie dan ook beoordeeld als onderdeel van het financieel beheer. Afwijkingen/niet naleving hebben dan geen gevolgen voor het controleoordeel bij het jaarverslag, maar kunnen wel van invloed zijn op de bevindingen over het financieel beheer. Geconstateerde afwijkingen kunnen dan leiden tot onvolkomenheden in de bedrijfsvoering. De kostensoortentabel dient op het niveau van de begrotingsartikelen juist toegepast te worden. Het niet juist gebruiken van kostensoorten kan geen invloed hebben op de goedkeuring van uitgaven/verplichtingen/ontvangsten, ervan uitgaande dat deze op de juiste artikelen zijn verantwoord.

De financiële toelichting op de samenvattende verantwoordingsstaat batenlastenagentschappen is onderdeel van de financiële informatie in het jaarverslag. Deze toelichting bestaat uit de staten van baten en lasten, balansen en kasstroomoverzichten van de diverse agentschappen van een ministerie en de toelichtingen daarop, die door de Auditdienst Rijk in de controle hierop worden betrokken. Hierbij wordt door de Auditdienst Rijk ook de rubricering (nadere uitsplitsing) van de posten in deze overzichten meegenomen. In het kader van deze controle wordt door de Auditdienst Rijk geen specifieke toets uitgevoerd op de juiste toepassing van de Rijksbrede kostensoortentabel.