Model 1.36 - Bijlage: Rechtspersonen met een wettelijke taak en zelfstandige bestuursorganen

Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder het Ministerie van ...)

Naam organisatie

ZBO/RWT

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen

Uitgevoerde evaluatie ZBO onder Kaderwet

Volgende evaluatie ZBO

           
Overzicht Rechtspersonen met een Wettelijke Taak en Zelfstandige Bestuursorganen (vallend onder andere ministeries)

Naam organisatie

Ministerie

ZBO/RWT

Begrotingsartikel

Begrotingsramingen

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

TOELICHTING

  • Deze bijlage bevat in elk geval een overzicht van alle ZBO's en RWT's van het desbetreffende moederdepartement (dus niet alleen begrotingsgefinancierde ZBO's/RWT's). Dit betekent dat ook de ZBO’s die niet onder de Kaderwet ZBO vallen een onderdeel van het overzicht uitmaken. Indien deze ZBO's en RWT's uit de departementale begroting een bijdrage ontvangen, wordt tevens aangegeven ten laste van welk beleidsartikel de bijdrage aan het ZBO of de RWT komt. Deze bijdrage kan zowel programma als apparaatsuitgaven bevatten. Voor een volledig beeld inzake de financieringsstromen bij begrotingsgefinancierde ZBO's/RWT's (begroting, premies, tarieven of een combinatie), dienen departementen een verwijzing op te nemen naar de departementale verantwoording van het voorgaande jaar via open data over ZBO's en RWT's alwaar deze stromen worden uitgesplitst. Verwijzing (URL-link) naar website ZBO/RWT: link naar de websites van betreffende organisatie wordt toegevoegd op de plek van de naam van de betreffende ZBO of RWT.

  • De bijdragen aan ZBO’s en RWT’s die onder de verantwoordelijkheid van een ander ministerie vallen, worden in een apart overzicht opgenomen. De bijdragen worden niet meerjarig opgenomen. Het Ministerie van Financiën kan, indien gewenst deze meerjarige gegevens opvragen bij de departementen.

  • In Kolom 3 wordt vermeld of de betreffende organisatie een «ZBO» een «RWT» of beide is. In het laatste geval vermeldt het departement 'ZBO en RWT'.

  • Begrotingsartikel(en): artikelen noemen op basis waarvan het begrotingsgeld wordt verstrekt.

  • Begrotingsramingen: begrotingsramingen voor het volgende jaar.

  • ZBO's die vallen onder de Kaderwet ZBO worden volgens artikel 39 van betreffende wet iedere vijf jaar geëvalueerd door de verantwoordelijke minister op doeltreffendheid en de doelmatigheid van het functioneren. Een verslag hiervan wordt aan de Tweede Kamer verzonden. In kolom 5 wordt een hyperlink opgenomen naar uitgevoerde evaluatie. Indien evaluatie niet is uitgevoerd, wordt aangegeven waarom niet. Indien ZBO niet onder de Kaderwet ZBO valt, of een uitzondering heeft op artikel 39, dan volstaat 'evaluatieplicht niet van toepassing'.

  • In de laatste kolom wordt vermeld wanneer de volgende evaluatie is voorzien. Indien de ZBO niet onder de Kaderwet valt, of een uitzondering heeft op artikel 39, dan volstaat 'evaluatieplicht niet van toepassing'.