Model 1.41 - Bijlage: Verdiepingshoofdstuk

Uitgaven beleidsartikel ... (bedragen x € 1.000)
 

t-1

t

t+1

t+2

t+3

t+4

Stand ontwerpbegroting t-1

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van wijziging t-1

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement t-1

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting t-1

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting t

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten beleidsartikel ... (bedragen x € 1.000)
 

t-1

t

t+1

t+2

t+3

t+4

Stand ontwerpbegroting t-1

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van wijziging t-1

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement t-1

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting t-1

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting t

0

0

0

0

0

0

TOELICHTING

  • De belangrijkste mutaties worden geëxpliciteerd in de beleidsagenda (dit geldt alleen voor prioriteiten; niet alle belangrijke mutaties worden in de beleidsagenda toegelicht). Voor eventuele verdere toelichting op de mutaties is deze verdiepingsbijlage. In deze bijlage staan de mutaties c.q. stromen centraal. In de (niet-)beleidsartikelen zijn dit de ‘standen’ en de daarmee te bereiken doelen en prestaties. Wat ‘belangrijk’ is kan door het departement zelf worden ingevuld.

  • De tabellen worden opgesteld voor zowel de beleidsartikelen als de niet-beleidsartikelen.

  • De omschrijving bij de nieuwe mutaties zijn helder en kernachtig. Hetzelfde geldt voor eventuele toelichtingen.

  • Het is verplicht om alle aangenomen amendementen op te nemen.

  • Amendementen hebben in beginsel betrekking op het begrotingsjaar. Soms kunnen amendementen een meerjarige werking hebben. Meerjarige begrotingsamendementen met een deugdelijke dekking worden zowel in het betrokken jaar als de jaren daarna in de (suppletoire) begrotingen, slotwetten en in de jaarverslagen meerjarig verwerkt. De verantwoordelijke minister kan hiervan slechts afwijken ingeval van ernstige bezwaren. In dat geval informeert de betrokken minister conform artikel 2.3, vijfde lid, van de Comptabiliteitswet 2016 de Tweede Kamer afzonderlijk hierover. Zwaarwegende redenen kunnen betrekking hebben op het ontbreken van een deugdelijke dekking, het ontbreken van een meerjarige dekking of de technische onuitvoerbaarheid van het amendement. In een dergelijk geval worden de financiële gevolgen van amendementen die een meerjarige werking hebben alleen in de begrotingsstaat van het lopend jaar in de suppletoire begrotingen, slotwetten en in de jaarverslagen verwerkt. Deze procedure geldt ook wanneer een amendement alleen een eenmalige verwerking in de begroting beoogd. Uit de toelichting bij dit model moet blijken of het amendement meerjarig of incidenteel wordt verwerkt (n.a.v. amendement Vermue tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Comptabiliteitswet 2016, 34426, nr.2).

  • Bij Mutatie Nota van wijziging t-1, Mutatie amendement t-1 en Mutatie 1e suppletoire begroting t-1 worden de totalen weergegeven. De afzonderlijke mutaties zijn (als het goed is) eerder aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gemeld. Op deze manier kan de opbouw van de Stand ontwerpbegroting t worden afgeleid.

  • Er wordt aanbevolen om het aantal pagina’s per beleidsartikel te maximeren op 1 pagina.

  • Voor de toelichting van de nieuwe mutaties worden dezelfde ondergrenzen als in de suppletoire begroting gehanteerd. Zie hiervoor onderstaande staffel. Let op: de ondergrens van < 1 miljoen euro geldt niet voor subsidies die < 1 miljoen euro en waarbij de begrotingswet -als wettelijke grondslag voor het betreffend subsidiebedrag gaat gelden op basis van artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder c, van de Awb. In die gevallen worden de afzonderlijke subsidiebedragen in de toelichting van het betreffend begrotingsartikel en optioneel in de tabel vermeld.

Overzicht

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 en < 1000

5

10

=> 1000

10

20