Model 1.32e - Overzicht van risicoregelingen

Overzicht verstrekte Garanties (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitstaande Garanties t-2

Geraamd te verlenen t-1

Geraamd te vervallen t-1

Uitstaande garanties t-1

Geraamd te verlenen t

Geraamd te vervallen t

Uitstaande Garanties t

Garantieplafond

Totaal plafond

Artikel 1 (naam artikel)

Garantie X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 2 (naam artikel)

Garantie Y

0

0

0

0

0

0

0

0

0

           
 

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overzicht uitgaven en ontvangsten Garanties (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitgaven t-2

Ontvangsten t-2

Stand risicovoorziening t-2

Saldo t-2

Uitgaven t-1

Ontvangsten t-1

Stand risicovoorziening t-1

Saldo t-1

Uitgaven t

Ontvangsten t

Stand risicovoorziening t

Saldo t

Artikel 1 (naam artikel)

Garantie X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 2 (naam artikel)

Garantie Y

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

              
 

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overzicht achterborgstellingen (bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

t-2

t-1

t

Achterborgstelling

0

0

0

Bufferkapitaal

0

0

0

Obligo

0

0

0

Stand risicovoorziening

0

0

0

Overzicht verstrekte Leningen (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitstaande Lening

Looptijd Lening

Artikel 1 (naam artikel)

Lening X

0

...

Artikel 2 (naam artikel)

Lening Y

0

...

TOELICHTING

 • In de departementale begrotingen wordt in de beleidsagenda (zie Voorschriften) een aparte risicoparagraaf opgenomen met daarin het "Overzicht van Risicoregelingen". In deze paragraaf worden garanties, leningen en achterborgstellingen gepresenteerd. Het soort risicoregelingen dat wordt gepresenteerd in deze paragraaf is gespecificeerd onder punt 3 van deze toelichting.

 • Voor de jaartelling in de tabellen in de risicoparagraaf geldt dat jaar t-1 het jaar is dat de begroting wordt aangeboden aan het Parlement, t-2 is de realisatie van het afgelopen boekjaar volgend uit het FJR en t is het begrotingsjaar. Voor de kolommen t-1 en t wordt uitgegaan van de stand (raming) in augustus jaar t-1.

 • In de risicoparagraaf worden, indien van toepassing, vier tabellen gepresenteerd, elk geordend naar begrotingsartikel:

  • Tabel 1 geeft de door het departement verstrekte garanties en de mutaties daarop (horizontale ontwikkeling) apart weer. Tevens wordt het jaarlijks garantieplafond of het totaalplafond weergegeven. Het betreffen hier alleen de uitstaande garanties die het Rijk verstrekt aan derden buiten de overheid. Deze sector wordt gedefinieerd door het CBS op basis van de ESA 2010 richtlijnen. Garanties voortkomend uit schatkistbankieren worden niet gepresenteerd in het overzicht van risicoregelingen. Deze worden wel apart bijgehouden in IBOS.

  • In tabel 2 staan de uitgaven en ontvangsten per garantie. Deze dienen overeen te komen met de kasbedragen die ook in de tabel budgettaire gevolgen van beleid staan (model 1.33d). Voorts wordt in tabel 2 ook informatie gegeven over de stand van de risicovoorzieningen t-1 en t. De verplichtingenstand van de risicovoorziening wordt in de saldibalans gerapporteerd. N.B. De verplichtingen zijn 100% juridisch verplicht zolang de stand van de risicovoorziening niet groter is dan het totale uitstaande risico.

  • Indien het departement een achterborgstelling kent, dient ook tabel 3 gevuld te worden met de totale achterborgstelling, het bufferkapitaal, de obligo en de stand van de risicovoorziening.

  • Indien het departement een (incidentele) lening kent met een instelling die geen onderdeel uitmaakt van de «sector overheid» (CBS-definitie) dan dient ook tabel 4 gevuld te worden met de totale uitstaande lening en de looptijd.

 • Bij elke garantie, lening of achterborgstelling wordt het volgende toegelicht:

  • Een korte beschrijving gegeven van de werking, het doel en de noodzaak van de risicoregeling. Ook wordt ingegaan op het soort risico’s behorende bij deze regelingen en de beheersing van deze risico’s. Voor gedetailleerde informatie kan verwezen worden naar brondocumenten zoals het toetsingskader risicoregelingen dat door het vakdepartement is gedeeld met het parlement.

  • Mutaties (horizontale ontwikkeling) in de tabellen worden per risicoregeling toegelicht. Voor leningen worden de horizontale ontwikkelingen toegelicht die voortkomen uit een (autonome) herziening van de lening.

  • Er wordt toegelicht of er een premie wordt gevraagd en of deze premie kostendekkend is. Hierbij wordt ook toegelicht welke definitie van kostendekkendheid wordt gehanteerd.

  • Er wordt aangegeven wanneer de horizonbepaling van de regeling is en of de regeling wanneer op welke wijze wordt geëvalueerd.

  • Specifiek voor garanties: indien er sprake is onderbenutting van de garantieruimte dan moet het historisch gebruik in relatie tot het garantieplafond inzichtelijk worden gemaakt (relaties over de afgelopen 5 jaar) en worden besproken in de toelichting. Indien de afwijking meer dan 10 procent is, dan wordt het plafond neerwaarts bijgesteld, tenzij wordt aangetoond dat een hoger plafond gerechtvaardigd is.

  • Specifiek voor leningen: in de toelichting wordt op het doel, nut, noodzaak en informatie over de voorwaarden van de lening gegeven. De informatie over de voorwaarden moet in ieder geval bevatten: de looptijd, rente en wijze van aflossing.