Model 1.44 - Bijlage: Uitwerking Strategische Evaluatieagenda

Uitwerking Strategische evaluatieagenda

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

[thema 1]

[subthema 1a]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[subthema 1b]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[thema 2]

[subthema 2a]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[subthema 2b]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[thema 3]

[subthema 3a]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[subthema 3b]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[thema ..]

[subthema ..]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

[subthema ..]

[type onderzoek]

[jaar]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel]

TOELICHTING

In deze bijlage wordt een uitwerking van de Strategische Evaluatieagenda (zoals opgenomen onder Beleidsagenda cf. model 1.32d) voor het betreffende departement opgenomen.

 • De bijlage bevat een paragraaf per beleidsthema. Voor ieder beleidsthema bevat de bijlage tenminste eens in de 4-7 jaar (cf. looptijd SEA van betreffende thema) een nadere uitwerking. De nadere uitwerking bevat een toelichting op de inzichtbehoefte en daaruit voortvloeiende onderzoeksagendering per (sub)thema. De nadere uitwerking wordt voorgeschreven in het startjaar t van de SEA voor het betreffende thema. De nadere uitwerking bevat in ieder geval:

  • Een korte toelichting op de inhoud en scope van het beleidsthema en de onderscheiden (sub)thema’s.

  • Een beknopte motivering van de inzichtbehoefte op basis van de huidige stand van kennis, relevante besluitvormingsmomenten en evaluatieverplichtingen per (sub)thema.

  • Een toelichting op de gekozen looptijd van de SEA van het betreffende thema (4, 5, 6 of 7 jaar).

  • Een beknopte toelichting op de onderzoeksagendering en hoe deze aansluit op de inzichtbehoefte.

  • Een schematisch overzicht van het geplande relevante onderzoek per (sub)thema conform tabel model 1.44.

 • Voor beleidsthema’s waar het begrotingsjaar t niet het startjaar van de themaperiode betreft, bevat de bijlage per beleidsthema een korte uitwerking:

  • Een verwijzing naar de begroting maximaal 4-7 jaar geleden waarin de nadere uitwerking is opgenomen.

  • Een overzicht van het geplande onderzoek per (sub)thema conform tabel model 1.44.

  • Een beknopte toelichting op eventuele tussentijdse aanpassingen in de agendering voor het betreffende thema.

 • Een departement kan optioneel aanvullend aan het onderzoek binnen de SEA beleidsthema’s eventueel een paragraaf overzicht overig onderzoek opnemen als onderdeel van de SEA bijlage.

 • Voor een integraal overzicht van de gepubliceerde onderdelen van de SEA wordt verwezen naar www.rijksfinancien.nl.

 • Voor nadere definities en eisen aan onderzoek wordt verwezen naar de Regeling periodiek evaluatieonderzoek. Waar de RPE in 2021 afwijkt van het SEA-kader is laatstgenoemde leidend in goed overleg met het Ministerie van Financiën.

 • De begrotingsjaren 2022 en 2023 zullen nog als overgangsperiode naar de SEA gelden. Dit betekent dat mogelijk nog niet alle thema's volledig zijn uitgewerkt en al opgestarte trajecten voor beleidsdoorlichtingen conform huidige RPE doorgang kunnen vinden.

 • Om maatwerk per departement te faciliteren, daar waar dit de inhoudelijke kwaliteit van de SEA bevordert, zijn in goed overleg met het Ministerie van Financiën afwijkingen van model 1.44 en toelichting mogelijk.