Model 3.33b - Begrotingsreserves

Begrotingsreserve < naam>

  • Een korte uiteenzetting over de reden/noodzaak/doel van de begrotingsreserve, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de redenen waarom niet voor een van de alternatieve begrotingsinstrumenten is gekozen (t.w. aanpassing van de meerjarenramingen, toepassing eindejaarsmarge of toepassing van een kasschuif). Verwijzing naar relevante Kamerstukken waarin de begrotingsreserve is opgericht en of wordt beschreven.

    N.B. Indien deze informatie al opgenomen is in de begroting of suppletoire begroting van jaar t, dan kan worden volstaan met een verwijzing hiernaar.

  • Kwalitatieve duiding bij de gegeven informatie in het verloopoverzicht van de begrotingsreserve en aanvullend relevante informatie voor de Staten-Generaal.

  • Er wordt een verloopoverzicht gepresenteerd, waarin de volgende kwantitatieve informatie wordt opgenomen:

Overzicht verloop begrotingsreserve <naam> (x € 1 mln.)

Saldo 1-1-t

Toevoegingen t

Onttrekkingen t

Saldo 31-12-t

...

   

...

   

TOELICHTING

  • Dit model geeft aan welke standaard-informatie in een toelichting bij een beleidsartikel moet worden opgenomen, indien aan dat artikel een begrotingsreserve op basis van artikel 2.21 van de Comptabiliteitswet 2016 is gekoppeld. De informatie wordt per begrotingsreserve verstrekt. In theorie is het mogelijk dat een beleidsartikel meer dan één begrotingsreserve omvat.

  • Dit model geldt alleen voor begrotingsreserves, en niet voor een risicovoorziening zoals besproken in model 1.32e en toegelicht in het Fiche begrotingsreserves opgenomen in HAFIR.

  • Aanvullend op de kwalitatieve toelichting op de gegeven informatie in het verloopoverzicht, wordt als relevante aanvullende informatie bijvoorbeeld ook beschouwd (indien van toepassing): de onderbouwing van de omvang van de reserve, het jaar van beëindiging van de reserve, de met de Minister van Financiën gemaakte afspraken over het vullen en afromen van de reserve en evaluatieafspraken.

    N.B. Indien deze informatie al opgenomen is in de begroting of suppletoire begroting van jaar t, dan kan worden volstaan met een verwijzing hiernaar.