Model 1.32d - Strategische Evaluatieagenda

Planning Strategische Evaluatieagenda

Thema

Type onderzoek

Afronding

Status

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel(en)

[thema 1]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten / lopend / afgerond]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel(en)]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten / lopend / afgerond]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel(en)]

[thema 2]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten / lopend / afgerond]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel(en)]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten / lopend / afgerond]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel(en)]

[thema 3]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten / lopend / afgerond]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel(en)]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten / lopend / afgerond]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel(en)]

[thema ..]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten / lopend / afgerond]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel(en)]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten / lopend / afgerond]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel(en)]

TOELICHTING

 • Alle belangrijke beleidsthema’s zijn in de tabel opgenomen, ook als er geen onderzoek gepland staat. Een thema is belangrijk wanneer het van groot belang is voor de realisatie van de missie van het departement, het gaat om significante jaarlijks terugkerende financiële middelen en/of inspeelt op maatschappelijke trends waarvoor een sterke beleidswijziging of -intensivering wordt verwacht.

 • De SEA als geheel heeft een looptijd van vier jaar. De aan de start van de looptijd vastgelegde thema’s en bijbehorende artikelen kunnen elke twee jaar met instemming van het Ministerie van Financiën worden gewijzigd.

 • Een (evaluatie)onderzoek heeft betrekking op een beleidsthema. De looptijd van een thema is 4 tot maximaal 7 jaar; een thema kan daarmee SEA-overstijgend zijn en dient dan opnieuw op de volgende SEA te worden opgenomen. De tabel bevat per beleidsthema de belangrijkste onderzoeken. In model 1.32d wordt voor ieder thema tenminste de periodieke verplichte rapportage vermeld (en eventueel nog geplande of af te ronden beleidsdoorlichtingen), aangevuld met andere geprioriteerde onderzoeken. Voor een uitgebreide uitwerking van de SEA wordt verwezen naar de bijlage uitwerking SEA (zie model 1.44).

 • Per (evaluatie)onderzoek wordt het type onderzoek vermeld.

 • Per (evaluatie)onderzoek wordt het jaar van afronding vermeld, en tevens de status: te starten, lopend, afgerond. Jaarlijks worden updates gemaakt indien nodig.

 • Per (evaluatie)onderzoek wordt het doel van het onderzoek kernachtig toegelicht: welke beleidsrelevante inzichten moet het opleveren?

 • Per thema wordt vermeld op welke (delen van) begrotingsartikelen het thema betrekking heeft, tenzij er geen uitgaven op de Rijksbegroting aan het betreffende thema verbonden zijn.

 • Onder de tabel wordt een beknopte beschrijving van de beleidsthema’s opgenomen, voor zover deze niet direct ontleend zijn aan de beleidsagenda en daar al zijn toegelicht.

 • Onder de tabel wordt via een hyperlink verwezen naar de tabel <Tabel Bijlage Afgerond evaluatie- en overig onderzoek> uit het meest recente jaarverslag en naar het ingeplande en uitgevoerde onderzoek op www.rijksfinancien.nl.

 • Voor verdere criteria voor de SEA wordt verwezen naar de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek 2022.

 • Om maatwerk per departement te faciliteren, daar waar dit de inhoudelijke kwaliteit van de SEA bevordert, zijn in goed overleg met het Ministerie van Financiën afwijkingen van model 1.32 en toelichting mogelijk.