Model 1.44 - Bijlage: Uitwerking Strategische Evaluatieagenda

Uitwerking Strategische evaluatieagenda

Thema

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Status

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel(en)

[thema 1]

[subthema 1a]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten/lopend/afgerond]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel(en)]

[subthema 1b]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten/lopend/afgerond]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel(en)]

[thema 2]

[subthema 2a]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten/lopend/afgerond]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel(en)]

[subthema 2b]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten/lopend/afgerond]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel(en)]

[thema 3]

[subthema 3a]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten/lopend/afgerond]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel(en)]

[subthema 3b]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten/lopend/afgerond]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel(en)]

[thema ..]

[subthema ..]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten/lopend/afgerond]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel(en)]

[subthema ..]

[type onderzoek]

[jaar]

[te starten/lopend/afgerond]

[toelichting doel onderzoek]

[begrotingsartikel(en)]

TOELICHTING

In deze bijlage wordt een uitwerking van de Strategische Evaluatieagenda (zoals opgenomen onder Beleidsagenda cf. model 1.32d) voor het betreffende departement opgenomen.

 • De bijlage bevat een paragraaf per (beleids)thema. Voor ieder (beleids)thema bevat de bijlage ten minste eens in de 4-7 jaar (cf. looptijd agendering van het thema) een nadere uitwerking. De nadere uitwerking per (sub)thema bevat een toelichting op de inzichtbehoefte en daaruit voortvloeiende agendering van (evaluatie)onderzoek. De nadere uitwerking wordt voorgeschreven in het startjaar t van het betreffende thema. De nadere uitwerking bevat in ieder geval:

  • Een korte toelichting op inhoud en scope van het (beleids)thema en de eventueel onderscheiden subthema’s.

  • Een beknopte motivering van de inzichtbehoefte op basis van de huidige stand van kennis, relevante besluitvormingsmomenten en evaluatieverplichtingen per (sub)thema. Ook inzichtbehoeften van de Tweede Kamer en relevante stakeholders worden zo mogelijk betrokken, evenals maatschappelijke ontwikkelingen.

  • Een toelichting op de gekozen looptijd van de agendering van (evaluatie)onderzoek op het betreffende thema (4, 5, 6 of 7 jaar).

  • Een beknopte toelichting op de agendering en hoe deze aansluit op de inzichtbehoefte.

  • Een schematisch overzicht van het geplande relevante (evaluatie)onderzoek per (sub)thema conform tabel model 1.44.

 • Voor (beleids)thema’s waar het begrotingsjaar niet het startjaar van de themaperiode betreft, bevat de bijlage per thema een korte uitwerking:

  • Een verwijzing naar de begroting maximaal 4-7 jaar geleden waarin de nadere uitwerking is opgenomen.

  • Een overzicht van het geplande onderzoek per (sub)thema conform tabel model 1.44.

  • Een beknopte toelichting op eventuele tussentijdse aanpassingen in de agendering voor het betreffende thema (en eventuele nadere uitwerking van de inzichtbehoefte).

 • In een paragraaf of tabel ‘overig onderzoek‘ kan per (beleids)thema een overzicht van overige relevante onderzoeken worden opgenomen.

 • Voor nadere definities en eisen aan onderzoek wordt verwezen naar de Regeling Periodiek Evaluatieon­derzoek 2022. 

 • Om maatwerk per departement te faciliteren, daar waar dit de inhoudelijke kwaliteit van de SEA bevordert, zijn in goed overleg met het Ministerie van Financiën afwijkingen van model 1.44 en toelichting mogelijk.