Model 1.45 - Bijlage: Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Ter uitvoering van de motie Hachchi c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 33000 IV, nr. 28) wordt jaarlijks een overzicht van alle rijksuitgaven aan Caribisch Nederland (met uitzondering van de vrije uitkering ofwel het BES-fonds) toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

Naar aanleiding van de voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) en het Interdepartementale Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO) volgt het kabinet de aanbeveling op om het overzicht Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland aanzienlijk uit te breiden (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Doel hiervan is om de rol van het Ministerie van BZK te verstevigen en een meer integrale afweging van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland te bevorderen.

In de begroting Koninkrijksrelaties (IV) is het totale overzicht van de Rijksuitgaven Caribisch Nederland te vinden. Hieronder is de uitsplitsing van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland voor de departementale begroting [«Naam departementale begroting» (…) ] weergegeven. In het overzicht en de bijbehorende toelichtingen wordt aangegeven of het uitgaven zijn ten behoeve van eilandelijke taken (E) of rijkstaken (R), of er sprake is van incidentele (I) of structurele (S) bekostiging en wordt een toelichting gegeven op de wijze van financiering welke gekoppeld is aan de beoogde beleidsdoelen.

Artikel [artikelnummer] - [artikelnaam] (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

ontwerpbegroting t+1

   

t-1

t

t+1

t+2

t+3

t+4

t+5

Totaal uitgaven

  

0

0

0

0

0

0

0

          

Artikelnr (incl naam)

0

0

0

0

0

0

0

Instrument

         

Artikelnr (incl naam)

0

0

0

0

0

0

0

Instrument

         

Instrument

         

Instrument

         

Artikelnr (incl naam)

0

0

0

0

0

0

0

Instrument

  

0

0

0

0

0

0

0

Instrument

         

Artikelnr (incl naam)

0

0

0

0

0

0

0

Instrument

         

Instrument

         

Instrument

         

Instrument

         

Artikelnr (incl naam)

0

0

0

0

0

0

0

Instrument

         

Instrument

         

Instrument

         

Artikelnr (incl naam)

0

0

0

0

0

0

0

Instrument

  

0

0

0

0

0

0

0

Instrument

         

Artikelnr (incl naam)

0

0

0

0

0

0

0

Instrument

         

Instrument

         

Artikelnr (incl naam)

0

0

0

0

0

0

0

Instrument

         

INVULINSTRUCTIE

In de kolom Taak «eilandelijk» of «Rijk» invullen. In de kolom Bijdrage graag «structureel» of «incidenteel» invullen. Onder deze tabel wordt (bij bedragen in het begrotingsjaar vanaf € 100.000,-) de wijze van financiering toegelicht en de koppeling daarvan aan de beoogde beleidsdoelen. Daarnaast wordt er toegelicht of er sprake is van een eilandelijke taak of rijkstaak en of er sprake is van een incidentele of structurele bijdrage.

Bij bedragen in het begrotingsjaar groter dan €100.000 wordt de wijze van financiering toegelicht en de koppeling daarvan aan de beoogde beleidsdoelen. Indien in een begroting geen rijksbijdragen aan Caribisch Nederland zijn, volstaat een opmerking hierover in de leeswijzer.

Op basis van het door de desbetreffende departementen ingevulde en naar BZK (begrotingszaken@minbzk.nl) ingestuurde model 1.45 stelt het coördinerende BZK een rijksbreed overzicht op volgens model 1.46. Uit dit totaaloverzicht wordt de desbetreffende bijlage bij begroting IV van Koninkrijksrelaties samengesteld.

TOELICHTING

Ter uitvoering van de motie Hachchi c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 33000 IV, nr. 28,) brengen departementen reeds langer in kaart welke uitgaven zij doen ten behoeve van Caribisch Nederland, uitgesplitst per beleidsartikel en per instrument. Voor zover die uitgavenreeksen de € 1 mln. te boven gaan, maken de departementen deze in een aparte regel (regeling onder een instrument) expliciet zichtbaar in de tabel budgettaire gevolgen van beleid (zie model 1.33) en de bijbehorende toelichting. Bedragen onder de € 1 mln. hoeven niet apart zichtbaar te worden gemaakt in de budgettaire tabel, hierbij volstaat een toelichting.

Naar aanleiding van de voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) en het Interdepartementale Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO) heeft het kabinet besloten het overzicht Rijksuitgaven (ten behoeve van) Caribisch Nederland uit te breiden (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Ter uitvoering hiervan dient dit model (model 1.45) waarin alle uitgavenreeksen ten behoeve van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba ofwel BES-eilanden) worden opgenomen, ongeacht de hoogte van de uitgaven. NB: uitgaven aan de landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba worden hierin niet opgenomen.