Model 1.46 - Bijlage in begroting Koninkrijksrelaties: Totaaloverzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Op basis van het door de desbetreffende departementen ingevulde en naar BZK (begrotingszaken@minbzk.nl) ingestuurde model 1.45 stelt het coördinerende BZK een rijksbreed extracomptabel overzicht op volgens model 1.46. Uit dit totaaloverzicht wordt de desbetreffende bijlage bij begroting IV van Koninkrijksrelaties samengesteld.

Totaaloverzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland (bedragen x € 1.000)

Begroting

realisatie

ontwerpbegroting t+1

  

t-1

t

t+1

t+2

t+3

t+4

t+5

         
 

Totaal Rijksuitgaven

0

0

0

0

0

0

0

IIB

Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

       

IV

Koninkrijksrelaties

       

VI

Justitie en Veiligheid

       

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

       

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

       

IX

Financiën en Nationale Schuld

       

X

Defensie1

XII

Infrastructuur en Waterstaat

       

XIII

Economische Zaken en Klimaat

       

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

       

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

       

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

       
1

De taken die bij het Ministerie van Defensie zijn belegd, zijn Koninkrijkstaken. Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is daarom niet te bepalen.