Model 3.21 - Beleidsprioriteiten (beleidsverslag)

Voor het onderdeel beleidsprioriteiten is geen standaardmodel voorgeschreven.

TOELICHTING

  • Beleidsprioriteiten uit de departementale begroting komen herkenbaar terug in het departementale jaarverslag. Nieuwe beleidsprioriteiten die opkomen tijdens de uitvoering van een begrotingsjaar krijgen eveneens aandacht in het departementale jaarverslag. Alleen opmerkelijke verschillen en belangrijke beleidsresultaten worden toegelicht (doelen zijn ruimschoots of juist niet gerealiseerd). In de tekst worden louter concrete (politieke) prestaties benoemd. Beschrijvingen over ondersteunende, ambtelijke inspanningen (interdepartementale overleggen etc.) blijven dus achterwege.

  • In het onderdeel beleidsprioriteiten wordt indien van toepassing teruggekomen op de landenspecifieke aanbevelingen zoals verwoord in de begroting, voor zover die betrekking hebben op het vakdepartement. Dit naar aanleiding van de motie Schouw van juni 2011.

  • In het onderdeel beleidsprioriteiten kan gebruik worden gemaakt van historische en/of grafische overzichten die aansluiten bij de overzichten uit de begroting. Ook kunnen artikeloverschrijdende gerealiseerde kengetallen of gerealiseerde kosten van een beleidsketen van een beleidsketen worden opgenomen.

  • De beleidsprioriteiten zijn vormvrij, met uitzondering van de verwerking van eventuele gestelde prioriteiten vanuit het kabinet waarover verantwoording afgelegd dient te worden.

  • Het onderdeel beleidsprioriteiten bevat een tabel realisatie Strategische Evaluatie Agenda (conform model 3.21a).

  • Het onderdeel beleidsprioriteiten bevat een tabel met het overzicht van Risicoregelingen (conform model 3.21b).

  • Het onderdeel beleidsprioriteiten vormt een kernachtig overzicht van de hoofdlijnen van het gerealiseerde (budgettair) beleid en mag daarom maximaal uit 15 pagina’s bestaan zoals opgemaakt in Tangelo (exclusief de verplichte modellen 3.21a, 3.21b, 3.21c en 3.26).