Model 3.21a - Realisatie periodieke rapportages / beleidsdoorlichtingen

Realisatie periodieke rapportages / beleidsdoorlichtingen

Thema

Artikel(en)

t-6

t-5

t-4

t-3

t-2

t-1

t

Naam SEA-thema of artikel

Nummer(s) begrotingsartikel(en) waar thema betrekking op heeft

0

0

0

0

0

0

0

...

...

0

0

0

0

0

0

0

...

...

0

0

0

0

0

0

0

Voor het meest recente overzicht van de programmering van periodieke rapportages / beleidsdoorlichtingen, zie het overzicht Ingepland en uitgevoerd onderzoek op rijksfinancien.nl.

Voor de realisatie van deze en andere grote (evaluatie)onderzoeken, zie de bijlage "Afgerond evaluatie- en overig onderzoek».

TOELICHTING

  • Alle SEA-(beleids)thema’s en/of beleidsartikelen worden in de tabel opgenomen, ook als in verslagjaar (jaar t) geen periodieke rapportage is gerealiseerd. De benaming van het onderdeel kan kort worden omschreven (vergelijkbaar met budgettaire tabellen).

  • Een periodieke rapportage heeft betrekking op een SEA-(beleids)thema, dat verwijst naar 1 of meerdere beleidsartikelen. (Een beleidsdoorlichting heeft alleen betrekking op beleidsartikelen.)

  • In de kolommen <t-6 tot en met t> wordt via «X» aangegeven of er in dat jaar een periodieke rapportage/beleidsdoorlichting voor het betreffende artikel is afgerond. Van afronding is sprake als de periodieke rapportage/beleidsdoorlichting naar de Tweede Kamer is verstuurd.

  • Bij periodieke rapportages of beleidsdoorlichtingen die aan de Tweede Kamer aangeboden zijn, wordt achter «X» een hyperlink naar de vindplaats van het onderzoek geplaatst (bijv.naar open.overheid.nl).

  • Indien voor <jaar t> in de meerjarenprogrammering van de begroting van <jaar t> een periodieke rapportage of beleidsdoorlichting gepland stond die niet in <jaar t> aan de Tweede Kamer is aangeboden, wordt dit onder de tabel gemeld en wordt de reden hiervan toegelicht.

  • Onderin de tabel wordt via een hyperlink verwezen naar de interactieve database met de beleidsdoorlichtingen en periodieke rapportages op rijksfinancien.nl (Ingepland en uitgevoerd onderzoek | Ministerie van Financiën - Rijksoverheid (rijksfinancien.nl).

  • Daarnaast wordt onderin de tabel verwezen naar de bijlage Tabel afgerond evaluatie- en overig onderzoek (zie model 3.45).