Model 3.21a - Realisatie periodieke rapportages / beleidsdoorlichtingen

Realisatie periodieke rapportages / beleidsdoorlichtingen

BD/PR

Thema

Artikel(en)

t-6

t-5

t-4

t-3

t-2

t-1

t

Kamerstuk

...

Naam SEA-thema of artikel

Nummer(s) begrotingsartikel(en) waar thema betrekking op heeft

0

0

0

0

0

0

0

[link]

...

...

...

0

0

0

0

0

0

0

[link]

...

...

...

0

0

0

0

0

0

0

[link]

Voor het meest recente overzicht van de programmering van periodieke rapportages / beleidsdoorlichtingen, zie het overzicht Ingepland en uitgevoerd onderzoek op rijksfinancien.nl.

Voor de realisatie van deze en andere grote (evaluatie)onderzoeken, zie de bijlage "Afgerond evaluatie- en overig onderzoek».

TOELICHTING

 • Alle SEA-(beleid)thema’s en/of beleidsartikelen, waarvoor in de jaren vanaf t-6 een periodieke rapportage of beleidsdoorlichting is gerealiseerd, worden in de tabel opgenomen. De benaming van het onderdeel kan kort worden omschreven (vergelijkbaar met budgettaire tabellen). De SEA-thema’s waarvoor op moment t nog geen periodieke rapportages zijn afgerond, staan niet in de tabel. Deze worden in de toelichting als volgt opgesomd:

  SEA-thema’s waar nog geen periodieke rapportage voor is afgerond:

  • SEA-thema 1

  • SEA-thema 2

  • SEA-thema (...)

 • Indien voor <jaar t> in de meerjarige programmering van de begroting van <jaar t> een periodieke rapportage of beleidsdoorlichting gepland stond die niet in <jaar t> aan de Tweede Kamer is aangeboden, wordt dit onder de tabel gemeld en wordt de reden hiervan toegelicht.

 • In de kolom BD/PR kan worden aangegeven of het om een beleidsdoorlichting (BD) of een Periodieke Rapportage (PR) gaat.

 • Een periodieke rapportage heeft betrekking op een SEA-(beleid)thema, dat verwijst naar 1 of meerdere beleidsartikelen. (Een beleidsdoorlichting heeft alleen betrekking op beleidsartikelen.)

 • In de kolommen <t-6 tot en met t> wordt via «X» aangegeven of er in dat jaar een periodieke rapportage/beleidsdoorlichting voor het betreffende artikel is afgerond. Van afronding is sprake als de periodieke rapportage/beleidsdoorlichting naar de Tweede Kamer is verstuurd.

 • Bij periodieke rapportages of beleidsdoorlichtingen die aan de Tweede Kamer aangeboden zijn, wordt in de kolom «Kamerstuk» een hyperlink naar de vindplaats van het onderzoek geplaatst (bijv. naar open.overheid.nl). De weer te geven tekst is het Kamerstuknummer (bijv. «Kamerstuk 31271, nr. 33»).

 • Onder de tabel wordt een samenvatting gegeven van de conclusies en aanbevelingen van de Periodieke Rapportages/Beleidsdoorlichtingen die in het jaar t zijn afgerond.

 • Onder de tabel wordt via een hyperlink verwezen naar de interactieve database met de beleidsdoorlichtingen en periodieke rapportages per departement op www.rijksfinancien.nl

 • Daarnaast wordt onder de tabel verwezen naar de bijlage Tabel afgerond evaluatie- en overig onderzoek (zie model 3.45).