De begrotingsartikelen

Artikelen 2.5, 2.7, 2.8 en 2.21 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

  • De indeling van begrotingsartikelen kan alleen in overeenstemming met het Ministerie van Financiën worden gewijzigd.

  • Als er sprake is van veel wijzigingen in de indeling van de begroting, worden de conversiegegevens in een aparte paragraaf in de leeswijzer opgenomen.

TOELICHTING

Het uitgangspunt is dat herindeling van de artikelen beperkt wordt tot eens in de 4 jaar; de herindeling valt samen met het opstellen van het beleidsprogramma. Immers met het opstellen van het beleidsprogramma stelt het kabinet zijn doelen vast. Nieuwe indelingen in de artikelen zijn mogelijk in geval van wijzigingen in de politieke context.

Wijzigingen in de artikelindeling worden vooraf aan de Inspectie der Rijksfinanciën en de directie Begrotingszaken/afdeling Begrotingsbeheer van het Ministerie van Financiën voorgelegd. Van majeure wijzigingen in de begrotingsindeling worden de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, nadat hierover overeenstemming met het Ministerie van Financiën is bereikt, in kennis gesteld, voordat de begrotingen in de Tweede Kamer worden ingediend. Een (eventuele) herinrichting van begrotingsartikelen dient te leiden tot een betere, meer logische aansluiting van middelen en doelstellingen van de overheid. Verzoeken van ministeries tot herstructurering van de begrotingsindeling worden door het Ministerie van Financiën in dat licht beoordeeld en het desbetreffende Ministerie zal vooraf aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer expliciet helder moeten maken waarom deze herinrichting van de begroting bijdraagt aan een beter verband tussen middelen en doelen.

Voor aanpassingen in de artikelindeling in het IBOS-systeem is de omsleutelfaciliteit voorgeschreven.