De inrichting van de Rijksbegroting

Artikelen 2.1, 2.9, 2.10 tot en met 2.12 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

Thans zijn onderstaande begrotingen en fondsen ingesteld:

 • Begrotingen:

  • I De Koning (Ministerie van Algemene Zaken);

  • IIA Staten-Generaal (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);

  • IIB Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);

  • III Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Ministerie van Algemene Zaken);

  • IV Koninkrijksrelaties en Bes fonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);

  • V Buitenlandse Zaken (Ministerie van Buitenlandse Zaken);

  • VI Justitie en Veiligheid (Ministerie van Veiligheid en Justitie);

  • VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);

  • VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap);

  • IX Financiën en Nationale Schuld (Ministerie van Financiën);

  • X Defensie (Ministerie van Defensie);

  • XII Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat);

  • XIII Economische Zaken (Ministerie van Economische Zaken)

  • XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit);

  • XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid);

  • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport);

  • XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Ministerie van Buitenlandse Zaken).

 • Begrotingsfondsen:

  • Infrastructuurfonds (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) [letter A, nummer 55];

  • Gemeentefonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)[letter B, nr. 50];

  • Provinciefonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)[letter C, nr. 51];

  • Fonds economische structuurversterking; [letter D, nr. 56; dit fonds wordt met ingang van 2011 in beginsel niet meer gebruikt].

  • Diergezondheidsfonfs (Ministerie van Economische Zaken)[letter F, nr. 58]:

  • BES Fonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties) [letter H, nr. 64]

  • Deltafonds (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) [letter J, nr. 65].

TOELICHTING

Tussen haakjes staat welk departement de begroting beheert.

De tussen haken geplaatste nummers bij de begrotingsfondsen verwijzen naar de nummers die daaraan in het IBOS zijn toegekend. Deze nummers worden in de begrotings- en verantwoordingsstukken die naar de Staten-Generaal gaan niet gebruikt. In de contacten met de griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden de tussen haken geplaatste letters A tot en met J bij de begrotingsfondsen gehanteerd.