De niet-beleidsartikelen

Artikelen 2.7, 2.8 en 2.12 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

  • De niet-beleidsartikelen Nog onverdeeld (is een administratief artikel) en Geheim komen in de begrotingsopzet na de beleidsartikelen.

  • Indien op Nog onverdeeld sprake is van een nog toe te bedelen bedrag of nog in te vullen bezuiniging wordt in de ontwerpbegroting toegelicht waarom dit bedrag pas bij de eerste suppletoire begroting nader kan worden toebedeeld1).

  • De niet-beleidsartikelen worden doorgenummerd na de beleidsartikelen.

  • Een niet-beleidsartikel Apparaat Kerndepartement wordt in de begrotingen opgenomen, waarop apparaatsuitgaven, verplichtingen en ontvangsten worden geboekt. Met toestemming van het Ministerie van Financiën kan hiervan worden afgeweken.

  • De niet-beleidsartikelen worden opgesteld conform de modellen 1.34a, 1.34b, 1.34c, 1.34d.

  • De programmabegrotingen mogen alleen programmabudgetten/ beleidsuitgaven en -ontvangsten bevatten. Dit geldt overigens niet voor eventuele agentschappen die in een programmabegroting worden verwerkt.

TOELICHTING

Begrotingsartikel Nog onverdeeld

Het begrotingsartikel Nog onverdeeld bevat (volgens de memorie van toelichting van artikel 2.7, van de Comptabiliteitswet 2016):

  • de loon- en prijsindexering voor een positief bedrag;

  • een eventuele taakstelling of een bezuiniging voor een negatief bedrag en;

  • eventuele andere nog onverdeelde begrotingsposten, zoals de post onvoorzien.

Het gaat hierbij om de begrotingsbedragen die op voorhand wel ten laste van het totaal van de betrokken begroting worden gebracht, maar waarvan de toedeling aan de begrotingsartikelen (beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen) nog niet vaststaat op het moment dat de ontwerpbegroting bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ingediend.

Let op: Waar in de ontwerpbegroting op Nog onverdeeld sprake is van een nog toe te bedelen bedrag of nog in te vullen bezuiniging wordt de reden hiervan toegelicht. Er moet een bijzondere omstandigheid zijn waarom een bepaald restbezuinigingsbedrag in de ontwerpbegroting nog niet ingevuld kan worden.

Op het begrotingsartikel Nog onverdeeld mogen geen uitgaven worden verricht en geen ontvangsten geboekt. Het betreft namelijk een administratieve boeking met voorlopige verwerking in een begroting.

Programmabegroting

De grondwetgever heeft het bij de grondswetsherziening van 1983 aan de wetgever gelaten te bepalen wie verantwoordelijk is voor het beheer van een begroting. De invulling die daaraan thans is gegeven sluit aan bij de tekst van artikel 44 van de Grondwet.

Volgens de memorie van toelichting van artikel 2.12 van de Comptabiliteitswet 2016 kan tot een programmabegroting worden besloten als het wegens politieke overwegingen wenselijk wordt geoordeeld om voor een minister die niet belast is met het beheer van een ministerie (minister zonder portefeuille) bepaalde budgetten afgezonderd van een departementale begroting te beheren.

Er wordt dus een scheiding aangebracht tussen het beheer van programmageld - dat wordt de verantwoordelijkheid van de programmaminister - en het beheer van het apparaat (het ambtelijk personeel en het daarvoor benodigde apparaatsgeld), dat de verantwoordelijkheid blijft van de Minister die met de leiding van het betrokken ministerie is belast.

Voor een nadere toelichting over programmabegrotingingen wordt naar artikel 2.12 van de Comptabiliteitswet 2016 en bijbehorende memorie van toelichting verwezen.