De beleidsartikelen

Bepalingen

 • De toelichting bij de beleidsartikelen wordt opgesteld conform model 3.22 of model 3.22f.

 • Bij de toelichting op de doelstellingen wordt waar mogelijk verwezen naar informatie uit eerder verschenen beleidsnota’s, voortgangsrapportages en beleidsanalyse of evaluatieonderzoeken.

 • In de toelichting bij de beleidsartikelen kan, indien zinvol en relevant, informatie worden opgenomen over de met eventuele agentschap(pen) voortgebrachte producten of diensten.

 • Beleidsinformatie of niet-financiële informatie wordt ontleend aan:

  • departementale systemen voor het verzamelen, genereren en veredelen van beleidsinformatie (monitorsystemen);

  • informatiebronnen van derden;

  • evaluatieonderzoeken en bedrijfsvoeringsonderzoeken.

 • Indien ten laste van een beleidsartikel een begrotingsreserve wordt aangehouden, wordt in het jaarrekeningdeel van het jaarverslag de in artikel 2.21 van de Comptabiliteitswet 2016, bedoelde informatie opgenomen.

 • In de structuur van de toelichting bij het beleidsartikel wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen financiële en niet-financiële informatie.

TOELICHTING

De kwaliteit en relevantie van de beleidsverantwoording in het jaarverslag zijn in belangrijke mate afhankelijk van de informatie die in de departementale begroting was opgenomen. Immers, naarmate de beleidsdoelstellingen meer concreet en in meetbare grootheden worden weergegeven, wordt het beter mogelijk om de realisatie ervan te monitoren.

Wat betreft de opbouw van de toelichting per beleidsartikel wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de departementale begroting.