Slotwet

Artikelen 1.1, 2.30, 2.36 en 2.39 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

 • Per begrotingswet wordt een Slotwet opgesteld.

 • De Slotwet met de slotverschillen maakt geen onderdeel uit van het departementaal jaarverslag.

 • Een voorstel van wet tot vaststelling van een Slotwet met de slotverschillen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • het wetslichaam, dat de wetsartikelen bevat die de wijzigingen regelen van het bij de slotwet behorende begrotingswetsvoorstel (conform model 3.50);

  • één of meer begrotingsstaten, te weten:

   • de departementale begrotingsstaat (conform model 3.51);

   • de begrotingsstaat van de agentschappen die een baten-lastenstelsel voeren (conform model 3.52);

   • de begrotingsstaat van het begrotingsfonds indien ook de oorspronkelijke begrotingsstaat van het begrotingsfonds met de oorspronkelijke begrotingsstaat van de departementale begroting in één begrotingswetsvoorstel is opgenomen (conform model 3.53);

   • de memorie van toelichting (conform model 3.54).

 • Een begrotingsstaat bij een Slotwet bevat, uitgaande van de oorspronkelijk vastgestelde begrotingsstaat en de daarin bij een eerdere suppletoire begroting aangebrachte wijzigingen, twee extra kolommen waarin de realisaties en de verwerking van de slotverschillen van de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, dan wel van de baten, de lasten, de kapitaaluitgaven en de kapitaalontvangsten worden opgenomen, één en ander conform model 3.51 en model 3.52.

 • De memorie van toelichting bij een voorstel van wet tot vaststelling van een Slotwet bevat een (artikelsgewijze) toelichting bij de wetsartikelen, een (begrotings)toelichting bij de begrotingsstaten en zo nodig een inhoudsopgave, een en ander conform model 3.54.

 • De Slotwet bevat geen beleidsmatige mutaties die tot een overschrijding van het goedgekeurde verplichtingen- en/of uitgavenbudget op begrotingsartikelniveau hebben geleid die niet eerder aan Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal zijn gemeld. Zie hiervoor ook model 3.54.

 • De begrotingstoelichting bevat geen overzichtstabel. Bij de beleidsartikelen wordt geen tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen en er is geen verdiepingshoofdstuk. Alleen de relevante en de kwantitatief belangrijkste mutaties ten opzichte van de stand van de tweede suppletoire wet worden toegelicht. Een meerjarige doorwerking blijft achterwege.

 • De departementale Slotwet bevat voor agentschappen die een baten-lastenstelsel voeren een begrotingsstaat conform model 3.52, een overzicht van baten en lasten en een kasstroomoverzicht (conform model 3.33).