Publicatie personele topinkomens

Bepalingen

  • In de jaarrekeningen moeten departementen een overzicht opnemen van de ten laste van hun begroting bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen en van functionarissen wier bezoldiging in het verslagjaar meer bedroeg dan het bezoldigingsmaximum. Het bezoldigingsmaximum is opgenomen in artikel 2.3. van de Wet normering topinkomens (Wnt) en wordt jaarlijks per 1 januari gewijzigd.

  • Ook wanneer er geen bezoldigingen gemeld behoeven te worden boven het bezoldigingsmaximum moet het overzicht worden opgenomen. Volstaan kan worden met de tekst dat er geen topinkomens boven deze norm voorkomen. Dit overzicht topinkomens wordt opgesteld conform model 3.70.