Model 1.32a - Beleidsagenda

Voor dit onderdeel is vooralsnog geen standaardmodel voorgeschreven.

TOELICHTING

  • De beleidsagenda is vormvrij en er is geen standaardtekst voorgeschreven. In ieder geval wordt de beleidsagenda afgesloten met de onderdelen «belangrijkste mutaties ten opzichte van vorig jaar» (model 1.32b), de"openbaarheidsparagraaf" (model 1.32c), de «planning Strategische Evaluatie Agenda» (model 1.32d), indien van toepassing het «overzicht van risicoregelingen»(model 1.32e), en het «overzicht coronamaatregelen» (model 1.32f).

  • De beleidsagenda is een kernachtig overzicht van de hoofdlijnen van (budgettair) beleid en beslaat daarom maximaal acht pagina's (exclusief de hierboven genoemde verplichte modellen).

  • In de beleidsagenda kunnen historische en grafische overzichten worden opgenomen. Ook kunnen artikeloverschrijdende kengetallen of kosten van een beleidsketen worden opgenomen.

  • Beleidsterreinen waarmee voornamelijk apparaatsuitgaven zijn gemoeid komen niet naar voren bij de beleidsartikelen. Deze apparaatsuitgaven staan op het centrale apparaatsartikel. De beleidsagenda is dan de aangewezen plaats om op hoofdlijnen in te gaan op deze beleidsterreinen.

  • Indien een belastinguitgave wordt ingezet als instrument van beleid en tegelijkertijd bij verschillende beleidsartikelen wordt ingezet (op één of verschillende begrotingen) wordt het instrument in de beleidsagenda toegelicht (zie ook model 1.33).