Algemeen

Artikelen 2.29, eerste lid, onder a, en tweede lid, 2.32, 2.33, 2.34, 2.40, 3.5, 3.8 en 3.9 van de Comptabiliteitswet 2016. Artikelen 3, 4 en 6 van het Besluit Auditdienst Rijk

Bepalingen

 • Het departementale jaarverslag bevat het deel algemeen (dechargeverlening en leeswijzer), het beleidsverslag, de jaarrekening en enkele bijlagen.

 • Het beleidsverslag bevat op duidelijk te onderscheiden wijze zowel financiële informatie als niet-financiële verantwoordingsinformatie. De financiële verantwoordingsinformatie in het beleidsverslag dient ter toelichting op de verantwoordingsstaat, die is opgenomen in de jaarrekening. Het beleidsverslag bevat tevens een bedrijfsvoeringsparagraaf.

 • Financiële informatie die ter toelichting in het beleidsverslag wordt opgenomen, is rechtstreeks te ontlenen aan financiële administraties.

 • De financiële toelichtingen bij de departementale verantwoordingsstaat worden op een duidelijk identificeerbare wijze - dat wil zeggen in separate paragrafen - in het beleidsverslag te worden opgenomen als onderdeel van de toelichting per begrotingsartikel (zowel voor beleidsartikelen als voor niet-beleidsartikelen).

 • De jaarrekening in het departementale jaarverslag bestaat uit:

  • de departementale saldibalans met de toelichting daarbij (conform model 3.31) en indien van toepassing de staat van garantieverplichtingen;

  • de departementale verantwoordingsstaat (conform model 3.30a);

  • de samenvattende verantwoordingsstaat van alle agentschappen (conform model 3.32) met de toelichting daarbij (conform model 3.33, exclusief het overzicht doelmatigheidsindicatoren);

  • de publicatie over personele topinkomens (conform model 3.70).

TOELICHTING

De voorschriften voor het departementale jaarverslag sluiten aan bij de voorschriften voor de departementale begroting. Het jaarverslag geeft een terugblik op de begroting van hetzelfde jaar. Het uitgangspunt voor de vormgeving van het jaarverslag is de dechargeverlening van het kabinet en het faciliteren van het politieke debat op hoofdlijnen.

In het kader van de wettelijke controletaak geeft de Auditdienst Rijk jaarlijks een controleverklaring af bij het departementale jaarverslag. Deze controleverklaring bevat een oordeel over:

 • het getrouwe beeld van de financiële verantwoording. De financiële verantwoording bestaat uit:

  • de jaarrekening zoals hierboven gedefinieerd;

  • de in het beleidsverslag opgenomen financiële toelichtingen.

 • het getrouwe beeld van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf opgenomen rapportage over de rechtmatigheid van de bedrijfsvoering;

 • de vraag of het departementale jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de verslaggevingsvoorschriften;

 • de vraag of de in het departementale jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie niet in strijd is met de financiële informatie.

Daarnaast controleert de Auditdienst Rijk de totstandkoming van de niet-financiële verantwoordingsinformatie alsmede het gevoerde financieel en materieel beheer en de daartoe bijgehouden administraties. Over de belangrijkste bevindingen van deze onderzoeken en eventuele onderzoeken naar de bedrijfsvoering brengt de Auditdienst Rijk verslag uit in het jaarlijkse auditrapport. Deze bevindingen vallen niet onder de reikwijdte van de controleverklaring.

Toelichting bij punt 2

Artikelen 3.8 en 3.9 van de Comptabiliteitswet 2016 bepalen de eisen die van toepassing zijn op de financiële informatie en de niet-financiële informatie die in de jaarverslagen worden opgenomen. In het beleidsverslag wordt duidelijk onderscheid gemaakt in financiële en beleidsmatige toelichtingen. Dit onderscheid is van belang voor de Auditdient Rijk omdat het voor de controle belangrijk is dat de informatie in het jaarverslag waarop de controleverklaring betrekking heeft, duidelijk herkenbaar is. Het is ook van belang voor het oordeel van de Algemene Rekenkamer.

Toelichting bij punt 4

De financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat wordt duidelijk herkenbaar opgenomen in het beleidsverslag. De toelichting op de samenvattende verantwoordingsstaat van de agentschappen bevat per agentschap in elk geval de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht.